adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว

สิงหาคม

28

2017

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภายใต้ โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ชื่อโครงการ “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการว […]

สิงหาคม

16

2017

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบรมการบำรุงรักษาระบบโซล่าร์เซลล์ adiCET ร่วมกับสถาบันวิจัย ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิ […]