adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว

สิงหาคม

16

2017

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบรมการบำรุงรักษาระบบโซล่าร์เซลล์ adiCET ร่วมกับสถาบันวิจัย ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิ […]