adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

slide

สิงหาคม

28

2017

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภายใต้ โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ชื่อโครงการ “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการว […]