adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนและการส่งมอบโซล่าร์เซลล์ลอยน้ำเพื่อใช้สูบน้ำเพื่อการเกษตร

เปิดอ่าน 107 views

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ชุมชนแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ปตท. ประเทศไทย จำกัด ได้จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนและการส่งมอบโซล่าร์เซลล์ลอยน้ำเพื่อใช้สูบน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารส่วนราชการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและเสริมความมั่นคงทางพลังงานในชุมชน โดยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีส่วมร่วมในการติดตั้งระบบดังกล่าว ในการนี้ บ.ปตท ประเทศไทย จำกัด ได้เชิญบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมขึ้นเวทีเสวนาเพื่อหาแนวทางนำเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการพัฒนาในด้านอื่น ๆ  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกิดการพึ่งพาตนเองในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนใกล้เคียงซึ่งจะเป็นการขยายเครื่อข่ายอีกทางหนึ่ง

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook fanpage adiCET