adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอต้อนรับนักศึกษาอาชีวะจากวิทยาลัยเทคโนเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานทดแทนของไทย

เปิดอ่าน 84 views

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 adiCET วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ขอต้อนรับนักศึกษาอาชีวะจากวิทยาลัยเทคโนเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานทดแทนของไทยในปัจจุบัน และศึกษาเกี่ยวกับพลังงานด้านแสงอาทิตย์ การประกอบแผงโซล่าเซลล์ รวมถึงระบบการทำงานของไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับและการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

  

https://www.facebook.com/adicetfan/