adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เปิดอ่าน 103 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์ และพิธีฉลองครบรอบ 7 ปี ของการก่อตั้ง เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย(adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์ และพิธีฉลองครบรอบ 7 ปี ของการก่อตั้ง เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย(adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย พลโทวิษณุ ไตรภูมิ ผอ.ศปป 1 กอ.รมน. ผู้แทนผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) , นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , ดร.วรจิตต์ เศณษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากสภาบันการศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ อาคาร 700 กิโลวัตต์ เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

                    ศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์ โดยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย(adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนทั้งจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) วิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และหน่วยงานที่การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนอีกมาหมาย เพื่อทำการวิจัย พัฒนา การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น การอนุรักษ์พลังงาน การใช้เซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนด้านอื่นๆในเกิดประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายและการใช้พลังงานด้านอื่นๆอีกด้วย

นอกเหนือจากพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์ ยังได้จัดให้มีการเยี่ยมชมผลงานการวิจัยต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯได้ทำการวิจัยและพัฒนาขึ้น อาทิ PV DC Community Grid , Community Business , Smart Home , Smart Farm และ Bioenergy Cycle Center ที่เป็นการพัฒนาเพื่อเป้าหมายในการเป็นชุมชนฉลาดและประหยัดพลังงาน มีการนำพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆมาใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างชุมชนสีเขียวให้เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

ทั้งนี้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย(adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีจุดมุ่งหมายในการเป็นวิทยาลัยสีเขียวและเป็นต้นแบบชุมชนสีเขียวเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในด้านพลังงาน อาหารและสิ่งแวดล้อม มีความพยายามอย่างยิ่งเพื่อที่จะบูรณาการพันธกิจทุกอย่างเพื่อเชื่อมโยงกัน ในด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาและการบริการวิชาการ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน และเป็นไปตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ “สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click