adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภายใต้ โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

เปิดอ่าน 105 views

ชื่อโครงการ “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ายใต้ โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย”

รายละเอียด 

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบ้านนก เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และฝึกทักษะให้แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเชิญ Asst. Prof. Dr. Max Yu – Chih Lo วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจากมหาวิทยาลัย National Chin – Yi University of Technology ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเครือข่ายทางวิชาการของวิทยาลัยฯ มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากสาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน และนักศึกษาจากสาขาวิชาบริหารการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<