adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การรับเข้าศึกษา

ข่าวประกาศจาก บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรปริญญาโท-เอก #หลักสูตรพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม ขยายการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
และเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง สถานที่ ชั้น 13 อาคาร 27 หรือทางอินเตอร์เน็ต

สอบถามโทร. 080-131-4274, 053-885-871

https://sites.google.com/site/rabsmakhrnaksuksahim60/