adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Research Project Timeline 2017

 

 


 

 

สรุปโครงการ >คลิ๊กเพื่อดู<

ลำดับลักษณะชื่อโครงการแหล่งทุนวันที่เริ่ม
1Academicsเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนมรภ.ชม.มิถุนายน 2553
2SeminarWorkshop of Alternative and Renewable Energy for Sustainability "Exploring Technologies for Building a Green City" (WARES2010)ONRG, USAธันวาคม 2553
3Researchโครงการปรับปรุงระบบส่งข้อมูลสถานีแสงอาทิตย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้กระทรวงพลังงานธันวาคม 2553
4Trainingโครงการเมืองสีเขียว (การอบรมปุ๋ยหมักชีวภาพ)มรภ.ชม.มีนาคม 2554
5Trainingโครงการพลังงานทดแทน (อบรมเซลล์แสงอาทิตย์)มรภ.ชม.มีนาคม 2554
6Researchโครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพชุมชนของตำบลสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่วช.เมษายน 2554
7Academicsเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษามรภ.ชม.มิถุนายน 2554
8Trainingโครงการอบรมเซลล์แสงอาทิตย์แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียมรภ.ชม.กรกฏาคม 2554
9Trainingบริการชุมชนด้าน Green Living ด้าน การทำเตาชีวมวลมรภ.ชม.กรกฏาคม 2554
10Researchโครงการห้องเรียนประหยัดพลังงาน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวช.สิงหาคม 2554
11ResearchPV Low Power DC Community Power GridONRG, USAกันยายน 2554
12SeminarWorkshop of Alternative and Renewable Energy for Sustainability "Exploring Smart Community" (WARES2011)NEDO, Japan; ONRG, USAธันวาคม 2554
13Researchโครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ต.สะลวง อ.แม่ริม โดยใช้มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์วช.พฤษภาคม 2555
14Researchการพัฒนาถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติกมรภ.ชม.มิถุนายน 2555 
15Researchการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบด้วยโฟม EPSมรภ.ชม.มิถุนายน 2555 
16Consultantโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานประยุกต์สำหรับการศึกษานอกระบบและหรืออาชีวศึกษากระทรวงพลังงานสิงหาคม 2555
17Researchโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำด้วยระบบสายส่งไฟฟ้าชุมชน จากพลังงานทดแทนกระทรวงพลังงานกันยายน 2555
18EventGreenEXPO 2012: World Green City & Eco-Product Exhibition 2012มรภ.ชม.ธันวาคม 2555
19Consultantโครงการ 10 ปี นโยบายพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน กิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านพลังงานกระทรวงพลังงานตุลาคม 2555
20SeminarThe 3rd Workshop on Alternative and Renewable Energy for Sustainability “Decentralized Power Solution for Community and Islands”ONRG, USAธันวาคม 2555
21Seminarโครงการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – เยอรมนี เรื่อง Renewable Energy and Energy Efficiency for Green Cityวช.; DFG, Germanyธันวาคม 2555
22Seminarการประชุมสัมมนาพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5TRECธันวาคม 2555
23Trainingโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ำด้วยพลังงานทดแทนวช.กุมภาพันธ์ 2556
24Consultantโครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 2กกพ.พฤษภาคม 2556
25TrainingThai-German Advance Renewable Energy Training CourseGermany Embassyกันยายน 2556
26SeminarAPEC Smart DC Community Power Opportunity AssessmentAPEC Secretariatกันยายน 2556
27ResearchPV-Biodiesel Hybrid-DC Microgrid for CommunityONRG, USAตุลาคม 2556
28Trainingโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เขาเจ้า อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัดพฤศจิกายน 2556
29Consultantโครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 3กกพ.พฤศจิกายน 2556
30Trainingการศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ธันวาคม 2556
31Trainingโครงการ Authorized Business Incubators ครั้งที่ 2 สกอ.มีนาคม 2557
32Trainingโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ วช.มิถุนายน 2557
33Trainingโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์วช.มิถุนายน 2557
34Trainingโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์กรมราชองครักษ์มิถุนายน 2557
35Consultantโครงการประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติกกพ.กรกฎาคม 2557
36Consultantโครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วม ในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 7กกพ.เมษายน 2558
37Trainingโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กวช.กุมภาพันธ์ 2558
38Trainingโครงการถวายความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและจัดทำระบบบ่อก๊าซชีวภาพให้แก่วัดป่ากาญจณาราม จ.นครพนมมรภ.ชม.มีนาคม 2558
39Trainingโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเทศบาล ต.เหมืองง่า จ.ลำพูนเมษายน 2558
40Trainingโครงการ ส่งเสริมการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สู่ชุมชน อบต. โป่งน้ำร้อน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่มรภ.ชม.เมษายน 2558
41Researchโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริมกระทรวงพลังงานพฤษภาคม 2558
42ResearchNICOP-High Efficient Smart Home Integrated with DC AppliancesONRG, USAกันยายน 2558
43Consultantโครงการกำกับติดตามประเมินผลมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้าใน 13 เขตกกพ.ธันวาคม 2558
44ResearchSmall and Medium Photovoltaic System Database in the APEC RegionAPEC Secretariatมกราคม 2559
45ResearchBest Practice of Wind Energy Development in APEC RegionAPEC Secretariatมีนาคม 2559
46Trainingโครงการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์มรภ.ชม.เมษายน 2559
47Trainingโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติกใน 4 ภูมิภาควช.พฤษภาคม 2559
48Researchการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลจากขยะกระดาษวช.กรกฎาคม 2559
49Researchการผลิตถ่านไม้และปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษชีวมวลวช.กุมภาพันธ์ 2559
50Researchการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเศษใบไม้ (อาร์ดีเอฟ 5) มรภ.ชม.มกราคม 2560
51Eventพิธีฉลองครบรอบการก่อตั้ง 7 ปี ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมรภ.ชม.มีนาคม 2560
52Eventพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์มรภ.ชม.มีนาคม 2560
53Trainingโครงการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มรภ.ชม.เมษายน 2560
54Researchการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชันสำหรับงานธุรการมรภ.ชม.เมษายน 2560
55Researchการพัฒนาระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับระบบปั๊มสารสะลาย และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์มรภ.ชม.เมษายน 2560
56Researchระบบแสดงข้อมูลการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับสถานีผลิตไฟฟ้าเซลล์อาทิตย์ ขนาด 25 กิโลวัตต์มรภ.ชม.เมษายน 2560
57Academicsปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (Dual Degree)มรภ.ชม.มิถุนายน 2560
58ResearchDistributed Generations and Load Monitoring Platform for Community Power SystemONRG, USAกันยายน 2560
59Researchรูปแบบการบูรณาการ Smart Community และเทคโนโลยี Micro Smart Grid ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนของประเทศไทยสนพกันยายน 2560
60Trainingโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน และลดปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้งในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่วช.ตุลาคม 2560