adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เกี่ยวกับเรา

 

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความกังวลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างมากและการใช้พลังงานทดแทน ดังนั้นเชียงใหม่เวิลด์กรีนซิตี้เป็นโครงการหลักในการพัฒนาชุมชนสีเขียวซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการวิทยาลัยพลังงานทดแทนศูนย์การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสำนักงานป้องกันการเปลี่ยนแปลงและศูนย์ธุรกิจ Eco-product จังหวัดเมืองเชียงใหม่โลกสีเขียวยังเป็นชุมชนรูปแบบครั้งแรกในโลกที่ถูกนำมารวมกับธรรมชาติใช้พลังงานทดแทนเทคโนโลยีสีเขียวและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเต็มที่ CMWC ตั้งอยู่ในพื้นที่ 500ไร่ของ วิทยาเขตแม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
โดยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เน้นการเรียนการสอนและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการสร้างชุมชนต้นแบบที่ Chiang Mai World Green City วิทยาเขตแม่ริม อ.แม่ริม. จ.เชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนสีเขียวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง Chiang Mai World Green City แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1) ชุมชนฉลาด (Smart Community ) ถือเป็นชุมชนต้นแบบของการดำรงชีวิตแบบครบวงจร ประกอบด้วยบ้านพักประหยัดพลังงาน การทำกสิกรมฟาร์มอินทรีย์ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ระบบ AC-DC Power Grid ระบบเชื้อเพลิง Gasifier ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และพื้นที่สีเข ียวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) วิทยาลัยสีเขียว (Green Institute) เน้นกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และการฝึกอบรมในอาคารประหยัดพลังงาน

3)นิทรรศการเขียว (Green Exhibition) รวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและยกระดับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ที่สนใจต้องการศึกษาที่วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย สามารโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-885-871 7 หรือ 080-131-4274

โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Profile adiCET 2559 Eng

 

about_1