adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานและรางวัลของนักศึกษา และ adiCET

 


ทุนวิจัยของนักศึกษา

ทุนวิจัยของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 

ดร. รจพรรณ นิรัญศิลป์ “งานวิจัยด้านระบบก๊าซชีวภาพครัวเรือนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน อีกทั้งยังมีความร่วมมือและได้นำไปใช้จริงที่กองพลังงานทดแทน กรมการพลังงานทหาร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม”

 

ดร. ยอดธง เม่นสิน “งานวิจัยของผมเรื่องระบบสื่อสารและควบคุมระบบ Smart Grid ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงพลังงาน และผลงานของผมได้นำไปใช้ในการควบคุมระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 500 kW ที่มหาวิทยาลัยพะเยา”

 

ดร. ธีรศิลป์ กันธา   “จากงานวิจัยของผมเรื่องธนาคารพลังงานชุมชน ผมได้ทำงานวิจัยร่วมกับชุมชนตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน และผมได้รับทุนการเรียนและวิจัย จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ความรู้ที่ได้รับผมได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร”

 

ทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

ดร. เวชสวรรค์ หล้ากาศ “ผมได้พัฒนาถนนรีไซเคิลจากขยะถุงพลาสติก โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และได้รับทุนวิจัยต่อยอดอีกมากมายเพื่อสร้างต้นแบบของถนนรีไซเคิลใน 4 ภาคของประเทศไทยจากทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”

 

นางสาวภูษิตา ไชยสมบัติ “ดิฉันได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านระบบเครือข่ายก๊าซชีวภาพชุมชน สำหรับชุมชนแม่ทา ด้วยการสนับสนุนจากโครงการของ ปตท. และ ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากประสบการณ์ในการเรียนดิฉันได้จัดตั้งบริษัทเป็นของตัวเองเพื่อทำธุรกิจด้านพลังงานทดแทน”

 

ทุนวิจัยของ Office of Naval Research, USA

 

ดร.สุชัจจ์ ศรีแก้ว “ผมได้รับทุนการเรียนและการวิจัยจาก Office of Naval Research, USA และ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อทำวิจัยด้าน DC Smart Grid และ Low Carbon Society และจากการวิจัยของผมทำให้เกิดระบบโครงข่ายไฟฟ้าของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมที่ Smart Community ภายใน Chiang Mai World Green City”

 

นายนรากรณ์ ส่งกิติโรจน์ “ผมได้รับทุนการเรียนและการวิจัยด้าน DC Smart Plug และ Smart Home จาก Office of Naval Research, USA”

 

รางวัลการนำเสนอ oral presentation และ รางวัลเปเปอร์ยอดเยี่ยม

 

ดร.ยอดธง เม่นสิน ได้รับรางวัล Best Paper ของ 11th Eco-Energy and Material Science and Engineering Symposium, 2013

 

นายนรากรณ์ ส่งกิติโรจน์ ได้รับรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยมของ ASEAN Smart Grid Congress II, Shah Alam, Malaysia, 2016

 

รางวัลระดับนานาชาติ

 

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ได้รับรางวัล ASEAN – U.S. Science Prize for Women – Thailand Finalist จากการเสนอชื่อของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียน 16 มิถุนายน 2559

 

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ได้รับรางวัล ASEAN – U.S. Science Prize for Women ประจำปี 2016 โดย ASEAN Secretariat และ USAID ไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียน 15 กันยายน 2559