adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงสร้างหลักสูตร

          จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

รายละเอียด รายวิชา
คณาจารย์ประจำหลักสูตร

          โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

แผน ก แบบ ก 2    
หมวดวิชาพื้นฐาน 6        หน่วยกิต
2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     27      หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาบังคับ  15       หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     12       หน่วยกิต
3)  วิทยานิพนธ์ ไม่นับหน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาพื้นฐาน 6       หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 33     หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาบังคับ 15      หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     18       หน่วยกิต
3) การค้นคว้าอิสระ 6       หน่วยกิต
4) รายวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) :                วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน)

ชื่อย่อ  (ไทย) :                วท.ม. (พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :           Master of Science (Community Energy and Environment)

ชื่อย่อ  (อังกฤษ) :           M.S. (Community Energy and Environment)

 

รหัสหลักสูตร 25541441104768

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า  45  หน่วยกิต

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

          ภาคการศึกษาที่ 1        มิถุนายน-ตุลาคม

          ภาคการศึกษาที่ 2        ตุลาคม-กุมภาพันธ์

หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

1     ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 14 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

2    นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ โดยผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว

3    นักศึกษาแผน ข ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
และรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีพลังงาน พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2 ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรภาครัฐและเอกชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3 ผู้นำชุมชนและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4 นักวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม