adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

โครงสร้างหลักสูตร

          จำนวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร                                  ไม่น้อยกว่า   48   หน่วยกิต

รายละเอียด รายวิชา
คณาจารย์ประจำหลักสูตร

          โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

แบบ 1.1 
1)  วิทยานิพนธ์ 48        หน่วยกิต
2)  รายวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต
แบบ 2.1
หมวดวิชาพื้นฐาน  6        หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  6        หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์  36       หน่วยกิต
4)  รายวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) :                ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน)

ชื่อย่อ  (ไทย) :               ปร.ด. (พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :           Doctor of Philosophy (Community Energy and Environment)

ชื่อย่อ  (อังกฤษ) :           Ph.D. (Community Energy and Environment)

 

รหัสหลักสูตร 25541441105602

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในทุกสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร และมีผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

          ภาคการศึกษาที่ 1        มิถุนายน-ตุลาคม

          ภาคการศึกษาที่ 2        ตุลาคม-กุมภาพันธ์

หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

1)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าด้วยเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

2) นักศึกษาแบบ 1.1 ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้    สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง

3) นักศึกษาแบบ 2.1 ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนในเข้ารับฟังได้

สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีพลังงาน พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2 ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรภาครัฐและเอกชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3 ผู้นำชุมชนและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4 นักวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม