adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานประจำปี

 

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2559


ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2558


ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2557


ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2556


ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2555


 ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2554


ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2553