adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Training Courses

 

โปรแกรมการศึกษาดูงานพื้นที่ Chiang Mai World Green City

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET),มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นโครงการหลักในการพัฒนาชุมชนสีเขียว ซึ่งจัดเป็นชุมชนรูปแบบครั้งแรกในโลกที่ถูกนำมารวมกับธรรมชาติโดยเน้นการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสีเขียว มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเต็มที่ ภายในพื้นที่ของวิทยาลัยฯ ยังมีจุดศึกษาเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ การใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ อาคารประหยัดพลังงานที่เน้นการอนุรักษ์พลังงาน  และมีศูนย์การเรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน ด้านอวกาศ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านคอยให้ความรู้แก่ที่อยากศึกษาและผู้ที่สนใจ

โปรแกรมศึกษาดูงาน adiCET

  • ระยะเวลาศึกษาดูงาน ครึ่งวัน
  • กิจกรรมประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
   • การบรรยายแนะนำ Chiang Mai World Green City
   • การอบรมเรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน (ขึ้นอยู่กับความต้องการอบรมของผู้ดูงาน)
   • การเยี่ยมชมตามจุดศึกษาต่างๆ ภายใน Chiang Mai World Green City ได้แก่
 • จุดศึกษาที่ 1 อาคารประหยัดพลังงาน (Smart Building)
 • จุดศึกษาที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน (Geo Informatics Learning Center)
 • จุดศึกษาที่ 3 อุปกรณ์ไฟฟ้าน่ารู้
 • จุดศึกษาที่ 4 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Farm )
 • จุดศึกษาที่ 5 การผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas)
 • จุดศึกษาที่ 6 การผลิตก๊าซจากเศษชีวมวล (Biomass Gasification)
โปรแกรมฝึกอบรมระยะสั้น adiCET
1.โปรแกรมอบรมการออกแบบ อาคารประหยัดพลังงาน (Smart Building)
หลักการและเหตุผล เป็นหลักสูตรการอบรม สำหรับผู้ที่สนใจเพื่อใช้สำหรับการออกแบบอาคาร ที่พักอาศัย โดยเน้นปัจจัยที่จะทำให้ ที่พักอาศัย หรืออาคารมีการประหยัดพลังงาน โดยการออกแบบจะคำนึงถึงภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม รูปแบบของอาคารและการวางทิศทาง วัสดุที่ใช้ก่อสร้าง และปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนในการช่วยลดการใช้พลังงาน และการใช้เทคโนยี Smart home ในการควบคุมการใช้พลังงานภายในอาคาร ที่พักอาศัย
แผนอบรม 3 ชั่วโมง ชั่วโมงที่ 1 บรรยายอาคารประหยัดพลังงาน (Smart Building)
ชั่วโมงที่ 2 การออกแบบ อาคารประหยัดพลังงาน (Smart Building)
ชั่วโมงที่ 3 การเยี่ยมชม อาคารประหยัดพลังงานภายใน adiCET พร้อมกับ ถาม-ตอบช้อสงสัย
2.โปรแกรมอบรมการใช้พลังงานจากชีวมวล
หลักการและเหตุผล เป็นหลักสูตรการอบรม สำหรับผู้ที่สนใจในการนำเศษชีวมวล เศษอาหาร หรือมูลสัตว์ ในการผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้แทนก๊าซหุงต้ม รวมไปถึงการนำเศษชีวมวลจากการเกษตรนำมาใช้ในรูปแบบของก๊าซ ด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น หรือการใช้เตาประหยัดพลังงานสำหรับครัวเรือนในรูปแบบต่างๆ
แผนอบรม 3 ชั่วโมง ชั่วโมงที่ 1 บรรยายการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบชีวมวล
ชั่วโมงที่ 2 การอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษเศษชีวมวล เศษอาหาร หรือมูลสัตว์
ชั่วโมงที่ 3 การนำเศษชีวมวลจากการเกษตรนำมาใช้ในรูปแบบของก๊าซ ด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น และการใช้เตาประหยัดพลังงานสำหรับครัวเรือน
3.โปรแกรมอบรมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
หลักการและเหตุผล เป็นหลักสูตรการอบรม สำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาหลักการทำงานและการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ การออกแบบระบบ คุณลักษณะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยสาธิตและฝึกปฏิบัติการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ การคิดค่าความคุ้มทุนในการนำระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
แผนอบรม 3 ชั่วโมง ชั่วโมงที่ 1 บรรยายระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
ชั่วโมงที่ 2 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ การคิดค่าความคุ้มทุน
ชั่วโมงที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยสาธิตและฝึกปฏิบัติการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
4.โปรแกรมการอบรมการทำแผนพลังงานชุมชน
หลักการและเหตุผล เป็นหลักสูตรการอบรม สำหรับชุมชนในการทำแผนพลังงานชุมชน เพื่อมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และแผนงบประมาณในท้องถิ่นของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต โดยนำเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
แผนอบรม 3 ชั่วโมง ชั่วโมงที่ 1 บรรยายการอนุรักษ์พลังงาน
ชั่วโมงที่ 2-3 การทำแผนพลังงานชุมชนในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนพร้อมกับ ถาม-ตอบช้อสงสัย

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการอบรม หรือดูงาน

รายการ

ภาครัฐ(บาท)

ภาคเอกชน(บาท)

หมายเหตุ**

1.ค่าวิทยากร

600/ท่าน

600/ท่าน

ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อตกลง

2.ค่าอาหาร

80-250/ท่าน

120-250/ท่าน

3.ค่าอาหารว่าง

25/ท่าน

25-35/ท่าน

4.ค่าเอกสารประกอบการอบรม

50/ท่าน

50-100/ท่าน

5.ค่าบำรุงสถานที่

1000-2000

2000

รายละเอียด การอบรม หรือดูงานใน 1 ปี ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET)

    • กรณีขอความอนุเคราะห์ 5 กลุ่ม/ปี (รัฐวิหกิจ,ชุมชน,สถาบันศึกษา,ส่วนราชการ) ไม่มีค่าใช้จ่าย
    • ภาครัฐวิหกิจ,ชุมชน,สถาบันศึกษา 12 กลุ่ม/ปี (ค่าใช้จ่ายอ้างอิงตามหัวข้อที่ 2 )
    • ภาคเอกชน 12 กลุ่ม/ปี (ค่าใช้จ่ายอ้างอิงตามหัวข้อที่ 2 )