adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ธุรกิจชุมชนสีเขียว

ภายในชุมชนฉลาดมีธุรกิจชุมชนสีเขียว ประกอบด้วย ภายในชุมชนฉลาดมีธุรกิจชุมชนสีเขียว ประกอบด้วยร้านสะดวกซื้อ “60 Watt-Sixty Mart” ร้านกาแฟ “Green Coffee Villa” และ ร้านอาหาร “Garden Bistro” เพื่อสร้างรูปแบบของธุรกิจสีเขียวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยการก่อสร้างร้านทั้งสามนั้น ใช้อุปกรณ์การก่อสร้างต้นทุนต่ำและวัสดุจากธรรมชาติ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในร้านสามารถรองรับการใช้ฟ้าได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ

“60 Watt-Sixty Mart” เป็นต้นแบบแหล่งนำเสนอและซื้อขายผลิตภัณฑ์ “60 Watt-Sixty Mart” เป็นต้นแบบแหล่งนำเสนอและซื้อขายผลิตภัณฑ์สีเขียวของชุมชน ในลักษณะของกรีนโอท็อป เพื่อยกระดับร้านขายของชำขนาดเล็ก อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชน ให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ได้

“Green Coffee Villa” เน้นการใช้เมล็ดกาแฟแบบออแกนิกส์ที่ผลิตโดย “Green Coffee Villa” เน้นการใช้เมล็ดกาแฟแบบออแกนิกส์ที่ผลิตโดยชุมชนและระบบการขนส่งแบบกรีนโลจิสติกส์อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้วิธีการชงกาแฟ การทำธุรกิจขนาดเล็ก และการตลาดสีเขียว

“Garden Bistro” เป็นการสาธิตระบบวงจรอาหารอย่างยั่งยืน ด้วยการ “Garden Bistro” เป็นการสาธิตระบบวงจรอาหารอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการแนวคิดการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับพลังงานทดแทน  โดยการปลูกและบริโภคผักออแกนิกส์จากแปลงเกษตรอัจฉริยะของชุมชน และการใช้ก๊าซชีวภาพในการประกอบอาหาร  ซึ่งเศษอาหารที่เหลือใช้ภายในร้านอาหารจะนำไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนของวงจรพลังงานและอาหารภายในชุมชน

Green Community Business

Green community businesses in the Smart Community include 60-Watt Sixty Mart convenient store, Green Coffee Villa, and Garden Bistro restaurant. The objectives of green businesses are to create business cycles and to stimulate the economy in the community. The construction of the green businesses focuses on low cost and natural material usage. Moreover, all electrical appliances in the shops are powered by both AC and DC. “60 Watt-Sixty Mart” is the trading center of the Smart Community under the concept of “Green OTOP”. The main aim is to be the model and learning center to assist the improvement of small local grocery shops.  The store also focuses on job creation, community network and additional community income. This is to strengthen the local community business to be able to compete with the franchise businesses.

“Green Coffee Villa” focuses on using organic coffee bean from the communities and green logistics for transportation. Furthermore, the coffee shop is the learning and training center for Barista, smagll business, and green marketing.

“Garden Bistro” demonstrates sustain food cycle with the integration of sustainable agriculture concept and renewable energy. Organic vegetables are grown from the community smart farm and the food are prepared with the community biogas digester. Food wastes from the restaurant will be converted to biogas for sustainability of energy and food cycles.

綠色商業社區

在智慧社區的綠色商業社區中包含了60Watt SixtyMart、綠色咖啡館與綠色餐廳。綠色商業的目的是創造經濟週期,刺激社會經濟。綠色商業的建築使用低成本與天然的建築材料,且所有商店使用的電器均使用交流電與直流電。

在「一個地區一個產品」的概念下,60Watt SixtyMart 成為智慧社區的交易中心,主要目的是成為效仿模型與學習中心,並協助改善當地的小商店。綠色商業社區不但提供新的工作機會,同時也提高社區網路交流及社區的輸入。這是為了加強當地社區的商業,能夠與專營企業競爭。

綠色咖啡館主要是使用各社區的有機咖啡豆與綠色物流的交通工具,並利用綠色咖啡館成為咖啡職人、小型商業以及綠色營銷的學習與培訓中心。

綠色餐廳透過永續農業與再生能源的概念,結合並協助食物鍵的流動。綠色餐廳的有機蔬菜來自智慧農場社區,而這些食物均由沼氣池的社區準備,最後為了持續發展的能量與食物鍵的流動,將餐廳的食物垃圾處理轉換為沼氣。