adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แปลงเกษตรอัจฉริยะ

แปลงเกษตรอัจฉริยะเป็นแปลงเกษตรที่ใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ แปลงเกษตรอัจฉริยะเป็นแปลงเกษตรที่ใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด โดยใช้ระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติ ในการให้น้ำกับพืชแต่ละครั้งระบบจะวัดความต้องการน้ำของพืชจากระบบเซ็นเซอร์วัดความชื้นภายในดิน ปริมาณน้ำที่ถูกจ่ายออกไปจะเท่ากับปริมาณน้ำที่พืชต้องการ ซึ่งแบ่งความชื้นได้เป็น 3 ระดับ คือ 60%, 75%, 90% สำหรับพืชที่ต้องการน้ำน้อย ปานกลาง และมาก ตามลำดับ

แปลงเกษตรอัจฉริยะเป็นแปลงเกษตรที่ใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ แปลงเกษตรอัจฉริยะเป็นแปลงเกษตรที่ใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด โดยใช้ระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติ ในการให้น้ำกับพืชแต่ละครั้งระบบจะวัดความต้องการน้ำของพืชจากระบบเซ็นเซอร์วัดความชื้นภายในดิน ปริมาณน้ำที่ถูกจ่ายออกไปจะเท่ากับปริมาณน้ำที่พืชต้องการ ซึ่งแบ่งความชื้นได้เป็น 3 ระดับ คือ 60%, 75%, 90% สำหรับพืชที่ต้องการน้ำน้อย ปานกลาง และมาก ตามลำดับ

แปลงเกษตรอัจฉริยะใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในการ แปลงเกษตรอัจฉริยะใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และใช้พลังงานไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะกระแสตรง แทนการใช้เครื่องปั่นไฟในการสูบน้ำ เมื่อใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้ำ ทำให้แปลงเกษตรอัจฉริยะนี้เป็นรูปแบบของเกษตรคาร์บอนต่ำเนื่องจากลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในอนาคต adiCET วางแผนที่จะพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์ม ดังนี้ในอนาคต adiCET วางแผนที่จะพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์ม ดังนี้ Vegetable Garden ประกอบไปด้วยระบบตรวจสอบสภาพความชื้นในแปลงเกษตร ควบคุมปริมาณการใช้น้ำและนำข้อมูลส่งขึ้นสู่ Server และใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์ Weather Station จะมีระบบสถานีตรวจวัดอากาศซึ่งมีเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง ความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ เพื่อส่งข้อมูลเหล่านี้ขึ้นสู่ Server Server คือ ฐานเก็บข้อมูลจาก Vegetable Garden และ WeatherStation เพื่อที่ให้แอปพลิเคชั่นสำหรับแปลงเกษตรอัจฉริยะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผล Monitoring and Control คือ การแสดงผลและควบคุมแปลงเกษตรผ่านแอปพลิเคชั่น โดยแอปพลิเคชั่นจะมีฟังก์ชั่น เก็บข้อมูลของผลผลิต เช่น การเก็บเกี่ยวผลผลิต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกพืช การแสดงสถานะและควบคุมการทำงานของแปลงเกษตร

Smart Farm

Smart farm uses automatic watering system to maximize the benefit of the limited natural water resources. For irrigation, the system will measure the water requirement with soil moisture sensors. The amount of water needed for farming is the water requirement specific to each plant. The soil moisture settings are divided into 3 levels as 60%, 75% and 90% for plants with low, medium and high water requirements, respectively.

 

The Smart Farm also uses solar water pumping system to pump water from natural resources and is powered by DC smart grid instead of diesel generator. When renewable energy is used to pump water, this Smart Farm will be considered as low carbon agriculture from the reduction of carbon emissions.

 

In the future, adiCET has planned to develop smart farm as follows:

 

Vegetable Garden consists of soil moisture sensor system in agricultural field, water control system, and data collection to server through using solar power.

 

Weather Station provides weather information through light, relative humidity, and temperature sensors and automatically collects to server.

Server is the database of vegetable garden and weather station. It provides information for smart farm application to analysis.

Monitoring and Control can display smart farm information included agricultural product, environment analysis for agriculture and system status and command the systems via application.

 

智慧農場

 

為從有限之天然水源得到最大限度的利用,智慧農場使用自動給水控制系統。至於灌溉系統,系統使用土壤水分傳感器去量測所需要的水量並從得到的水量一特定比例分給每一個蔬菜。土壤濕度設定被分成三個水準,60%、75%與90%,分別是少量、一般與大量的水。

 

智慧農場使用太陽能抽水泵系統,抽水的方式由自然資源及使用智慧直流電網來代替柴油發電機。若再生能源使用在抽水泵系統,智慧農場將成為低碳農業。

 

未來亞洲經濟科技發展學院對於智慧農場的發展如下:

1.蔬菜園包含土壤水分傳感器系統、水控系統及利用太陽能系統所收集的資料。

2.氣象站透過光、相對濕度與溫度感應器提供氣象資訊並自動收集資料送到服務器。

 

服務器是蔬菜園和氣象站的數據庫,可以給智慧農場提供軟體資訊分析。

監控與控制可以顯示智慧農場的資訊,包含農場產品管理、環境農業分析、管理應用軟體與系統狀況