adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาลัยสีเขียวเป็นพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ วิทยาลัยสีเขียวเป็นพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการฝึกอบรมสัมมนาให้กับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวิทยาลัยฯ จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

อาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการประชุม มีรูปแบบที่หลากหลายโดยสร้างจากโฟม EPS ซึ่งโฟมมีคุณสมบัติป้องกันความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่ตัวอาคาร ทำให้การปรับอากาศภายในอาคารใช้พลังงานน้อยลง โฟมยังมีน้ำหนักเบา ตัดแต่งง่ายโดยไม่ใช้เครื่องมือพิเศษ

ทำให้ประหยัดค่าโครงสร้างลดค่าแรงในการก่อสร้างได้มากกว่าร้อยละ 50 ป้องกันการซึมน้ำและความชื้นได้ดี ไม่ติดไฟ แข็งแรงไม่แตกร้าวและมีความสวยงาม นอกจากอาคารที่สร้างจากโฟมแล้วยังมีอาคารที่หลังคาทำมาจากใบตองตึง มีความทนทานอยู่ได้นานถึง 4-5 ปี

Green Institute

Green institute focuses on the academic, training and seminar activities for national and international organizations.  adiCET has a graduate program for Master Degree and Doctor of Philosophy in Community Energy and Environment.

The classroom and seminar buildings have various shapes and sizes which are made from Expanded Polystyrene (EPS). The EPS foam can prevent external heat from entering building therefore reducing air condition power consumption to maintain the low temperature inside the buildings. The EPS foam has exceptional quality such as light and easily shaped without special equipment.

Therefore, using EPS foam will reduce more than 50% for the structure and labor cost during construction. In addition, EPS foam is water and moisture resistant, fire retardant, strong and beautiful. Apart from foam buildings, the turtle back seminar hall uses natural materials for construction. The roof of the hall is made of Tongtung leaves which can last for 4-5 years.

The road in our college is made of plastic bags to solve the plastic waste problems and reduce carbon emissions. The 2 km road was constructed from 1.7 million waste plastic bags. The plastics bags were shredded to 3-5 mm pieces totaled 2,726 kilograms and mixed with asphaltic concrete according to the job mix formula. The amount of 10% waste plastic bags resulted in the best stability for the flexible pavement. This amount of plastic bags provided the asphalts with 4.7% of air void which complied with the Department of Highways standard. Therefore, the waste plastic road is the model road that uses waste plastic bag with the highest benefits.

綠色學院

綠色學院集中在科學、培訓、國內與國際舉辦的研討會。亞洲科技經濟發展學院同時擁有碩士與哲學博士對社區能源與環境的課程項目 。

教室與研討室的建材與設計有各種形狀和大小,其中聚苯乙烯板會抵擋建築外的热量,因此可以降低冷氣機的能量消耗,保持建築内的低温。聚苯乙烯板擁有特殊的優點,例如:明亮與容易變形的優點。因此,使用聚苯乙烯板將會減少50%的施工結構與費用,另外,聚苯乙烯板防水防潮、不易燃並且強壯美麗。除了聚苯乙烯製造的建材,龜殼國際會議廳同樣也利用天然建材所建造,屋頂使用Dipterocarpus Tuberculatus為材料而此種葉子只有在東南亞國家才見得到,並且可以持續使用四到五年的時間。

綠色學院的步道以塑膠袋為材料所建,為解決塑膠廢料的問題及減少碳排放,兩公里的路使用一百七十萬的廢塑膠袋組成,將塑膠袋分割成3-5毫米的大小,總共2,726 公斤,以現場拌合的方式把瀝青混凝跟塑膠袋混在一起,再從所有塑料中提取最好的10%用在柔性路面。這些塑膠袋搭配4.7%的瀝青,已經達到交通部的標準,因此這條使用塑膠組成的道路,被視為最高收益的典範。