adiCET – วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Brochure สื่อประชาสัมพันธ์

Brochure สื่อประชาสัมพันธ์ (TH/EN)

 

 

Newsletter No.1 

Newsletter No.2

Newsletter No.3

 Newsletter No.4

 

 

 Brochure 
Brochure ประชาสัมพันธ์แนะนำวิทยาลัย (TH) Brochure adiCET

(TH)

Brochure adiCET

(EN)

 Brochure Student Interns (EN)