SID-CMRU SOCIAL INNOVATION

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ปฏิทินกิจกรรม

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation

📍📍 ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ […]