SID-CMRU SOCIAL INNOVATION

เกี่ยวกับเรา

          หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 หรือ SID-N1 (Social Innovation Driving Unit of Northern Thailand 1) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ภายใต้ “โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1” โดยการสนับสนุนของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วย SID-N1 เพื่อ

(1) ให้ผู้ที่สนใจในการแก้ปัญหาสังคมสามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชนที่นำนวัตกรรมไปแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการการบ่มเพาะ พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม และให้คำปรึกษา ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) ซึ่งจะช่วยลดอัตราความล้มเหลวในช่วงแรกของการจัดตั้งธุรกิจ

(2) เพื่อสร้างนวัตกรด้านสังคมไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้างผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ

(3) เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการนำนวัตกรรมเข้าไปแทรกแซง

      โดยในปี พ.ศ.2563 หน่วย SID-N1 มีภารกิจหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อมุ่งเสริมสมรรถนะ ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่สนใจให้สามารถพัฒนาตนเองเพื่อเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 การแสวงหาผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ 2 อบรมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการในด้านความเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพมาบ่มเพาะ พัฒนานวัตกรรม และการให้คำปรึกษา ช่วยสนับสนุนทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการจัดการ รวมถึงเชื่อมโยงองค์ความรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมต้นแบบสำหรับทดลองและปรับปรุงจนเกิดความมั่นใจ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชน

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายและระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort