SID-CMRU SOCIAL INNOVATION

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

Q: ติดต่อสอบถามรายละเอียดทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมเพิ่มเติมได้ช่องทางไหนบ้าง
A: สามารถติดต่อสอบถามกับหน่วย SID-N1 ได้ 5 ช่องทาง ได้แก่

1. ทางเว็บไซต์ www.adicet.cmru.ac.th/SID/

2. ทางFacebook: facebook.com/SIDCMRU

3. ทาง Line official: @SIDCMRU

4. ทางโทรศัพท์: 081-3867733

5. เดินทางมาติดต่อสอบถามได้ที่: หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (SID-N1) ที่ตั้ง วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เลขที่ 180 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
Q: รูปแบบการสมทบทุน 10% อย่างไร
A: ผู้รับทุนสามารถสมทบทุนได้ 2 รูปแบบ คือ สมทบเป็นเงินสด (in-cash) และ/หรือ สมทบเป็นมูลค่า (in-kind) อาทิเช่น วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ที่มีมูลค่าเท่ากับ 10% ขึ้นไป
Q: การสมทบทุนไม่น้อยกว่า 10% ของผู้รับทุนนี้ รวมอยู่ในยอดเงินทั้งหมด 300,000 บาท/ทุน หรือไม่
A: SID-N1 สนับสนุนทุน ไม่เกิน 300,000 บาท/ผลงาน(โครงการ) ซึ่งไม่รวมกับที่ผู้รับทุนสมทบ 10% ขึ้นไป ยกตัวอย่างเช่น โครงการ A ได้รับทุนจาก SID-N1 จำนวน 300,000 บาท และผู้รับทุนได้ร่วมสมทบทุน (10%) จำนวน 30,000 บาท ดังนั้น โครงการ A จะมีงบประมาณทั้งหมด จำนวน 330,000 บาท เป็นต้น
Q: ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการต่อโครงการเท่าไร
A: ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ (พี่เลี้ยง) ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก SID-N1 ซึ่งขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการและที่ปรึกษาโครงการ (พี่เลี้ยง) ถึงจำนวนค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และระยะเวลาที่จ่ายค่าตอบแทนให้ชัดเจน

Q: สามารถปรับเปลี่ยนชื่อผลงาน (โครงการ) จากเดิมที่ส่งแนวคิดผลงาน (Concept idea) มาได้หรือไม่
A: สามารถปรับปรุงชื่อผลงาน (ชื่อโครงการ) ที่เสนอขอรับทุนได้ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย สื่อว่าทำนวัตกรรมอะไร ซึ่งชื่อผลงานที่จะปรับใหม่ต้องใกล้เคียงกับเรื่อง ผลงานที่ได้ส่งแนวคิดผลงาน (Concept idea) มาแล้ว (เรื่องที่จะทำในข้อเสนอผลงานฉบับเต็ม Full proposal กับแนวคิดผลงาน Concept idea ต้องเป็นเรื่องเดียวกัน แต่สามารถปรับเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาวิธีการต่างๆให้ชัดเจนขึ้นได้)
Q: ผลงานที่เสนอขอรับทุนต้องเกี่ยวกับเรื่อง COVID-19 ด้วยหรือไม่
A: ไม่จำเป็นต้องทำเกี่ยวกับเรื่อง COVID-19 แต่ผลงานที่ทำไปมีส่วนป้องกัน ลดความเสี่ยง และฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Q: เกณฑ์การประเมินผลงานนวัตกรรม Full proposal อย่างไรบ้าง
A: SID-N1 มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการพิจารณาผลงานนวัตกรรม Full proposal ทั้งหมด 7 ท่าน ในการพิจารณาตัดสินการสนับสนุนทุน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน (Criteria) ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 เกณฑ์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ วิธีการ และการดำเนินการสู่ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฎิบัติ ใช้งานได้จริงผลงานนวัตกรรมที่ขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย

1.1 ชื่อผลงาน

1.2 ข้อมูลสถานประกอบการ

1.3 พื้นที่ดำเนินงาน

1.4 หลักการและเหตุผล

1.5 วัตถุประสงค์

1.6 ความพร้อมในการดำเนินงาน

1.7 นวัตกรรมที่ใช้ในผลงาน

ส่วนที่ 2 เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย

2.1 ผลการดำเนินงานและผลกระทบต่อชุมชน ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อธุรกิจ/เศรษฐกิจ มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงาน

2.2 มีแผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานมีความเหมาะสม การร่วมสมทบทุนของผู้ขอรับทุน

2.3 แสดงตัวชี้วัดความสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการชัดเจน และมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และแสดงถึงความคุ้มค่าในการดำเนินงาน

2.4 ความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นการดำเนินผลงาน (มีแนวทาง มีแผนการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การต่อยอดหรือยั่งยืน)

Q: จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาโครงการ (พี่เลี้ยง) หรือไม่ ไม่มีพี่เลี้ยงได้หรือไม่
 A: เป็นข้อบังคับว่าทุกผลงานที่ขอรับการทุนต้องมีพี่เลี้ยง (ที่ปรึกษาโครงการ) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งพี่เลี้ยงจะมีประสบการณ์และความรู้ในทางวิชาการที่สามารถให้คำปรึกษากับผู้รับทุนในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยงและความล้มเหลวในการดำเนินงานระยะเริ่มต้น
Q: ข้อเสนอผลงานนวัตกรรม Full proposal สามารถเปลี่ยนที่ปรึกษาโครงการ (พี่เลี้ยง) ได้หรือไม่ จากแนวคิดผลงาน Concept idea ที่สมัครเข้ามา
A: สามารถเปลี่ยนชื่อที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) ได้ เพราะยังอยู่ในช่วงขั้นตอนการยื่นข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับทุน
Q: หลักฐานการเคลียร์เงิน อย่างไร
A: ผู้รับทุนต้องจัดส่งหลักฐานการเงินให้กับ SID-N1 ดังนี้

1. งบประมาณจาก SID-N1: ผู้รับทุนต้องส่งใบเสร็จ/ใบสำคัญรับเงินฉบับจริง จำนวน 1 ใบ/งวดเงิน 1 ครั้งให้กับ SID-N1 หลังจากได้รับเงินภายใน 15 วัน

2. งบประมาณจากผู้รับทุน: ผู้รับทุนต้องส่งสำเนาใบเสร็จซื้อของ หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าได้สมทบทุน 10% ไม่เกินภายในวันที่ 15 พ.ย.63

Q: หลังเสร็จสิ้นโครงการ ผลงานจะเป็นของใคร
: ผลงานเป็นของผู้รับทุน (ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ/กิจการเพื่อสังคม)
ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort