วท.ม.พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

วท.ม.พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

SERVICE OVERVIEW

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะ                                วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

สกอ. ให้การรับรอง         วันที่ 8 กันยายน 2560

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร :           25541441104768

ภาษาไทย :                วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ภาษาอังกฤษ :            Master of Science Program in Community Energy and Environment

การดำเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน-ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม-กุมภาพันธ์
หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร หรือผ่านการเป็นนักศึกษาในโครงการสหกิจการศึกษาที่สามารถพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ หรือมีความรู้พื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ด้านฟิสิกส์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตร

จำนวนรวมหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2หมวดวิชาพื้นฐาน                               6        หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า     27       หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาบังคับ                             15       หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า    12       หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์                                       12       หน่วยกิต
รายวิชาเสริม     ไม่นับหน่วยกิต
แผน ขหมวดวิชาพื้นฐาน                                6       หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า        33       หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาบังคับ                              15      หน่วยกิต
      กลุ่มวิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า       18       หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ                                  6        หน่วยกิต
รายวิชาเสริม     ไม่นับหน่วยกิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ 18,000 บาท / ภาคพิเศษ 28,000 ต่อเทอม

 

Other information

-ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีพลังงาน พลังงานและสิ่งแวดล้อม

-ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรภาครัฐและเอกชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

-ผู้นำชุมชนและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-นักวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม  

สกอ.ให้การรับรอง        วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

วิทยาลัยยังมีห้องปฏิบัติ การอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยี สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ  และมีพื้นที่การวิจัยภายใต้โครงการ Chiang Mai World Green City ดังนี้

ห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยี

  –   ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ระดับชุมชน 702 kW

  –   โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์และระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบกระแสสลับ 25                        kW และกระแสตรง 25.5 kW

  –   ระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา Grid Connected 3.5 kW

  –   รถไฟฟ้าและป้ายรถเมล์เซลล์แสงอาทิตย์ 2.64 kW

  –   ฟาร์มพืชพลังงาน  แปลงเกษตรคาร์บอนต่ำ และ ระบบสูบน้ำพลังงาน                         แสงอาทิตย์ 3 kW

  –   ระบบก๊าซชีวภาพระดับชุมชน 16 m3 และ ระบบก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน                            1 m3

  –   เครื่องปั่นไฟฟ้าดีเซล 40 kW และ 100 kW

  –   เครื่องผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล 20 kW

  –   อาคารประหยัดพลังงาน และ AC/DC Smart Homes

  –   ถนนรีไซเคิล 2 km

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

–   ห้องทำงานของนักศึกษา พร้อมระบบเครือข่าย Server ของวิทยาลัยฯ และระบบ Wifi ในการสืบค้นข้อมูล

–   ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

–   ศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน GISTDA

–   ห้องอาหาร  ร้านสะดวกซื้อ  ร้านกาแฟ บ้านพัก และที่อยู่อาศัย

หลักสูตร

           จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

           โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

แผน ก แบบ ก 2                                     

  • หมวดวิชาพื้นฐาน       6       หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า      27      หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาบังคับ                               15      หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า      12      หน่วยกิต

3)  วิทยานิพนธ์                                     12      หน่วยกิต

4) รายวิชาเสริม                                    ไม่นับหน่วยกิต

แผน ข

  • หมวดวิชาพื้นฐาน                          6       หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า       33       หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาบังคับ                            15      หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า    18      หน่วยกิต

3) การค้นคว้าอิสระ                               6       หน่วยกิต

4) รายวิชาเสริม                                     ไม่นับหน่วยกิต
รายวิชา

1) หมวดวิชาพื้นฐาน                                                       6    หน่วยกิต                                          

CEN 5101

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

Research Methodology in Science and Social Science

3(3-0-6)

CEN 5102

ภาษาอังกฤษสำหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

English for Community Energy and Environment

3(3-0-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                             

  • กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต

CEN 5201

พลังงานชุมชน

Community Energy

3(3-0-6)

CEN 5401

สิ่งแวดล้อมชุมชนศึกษา

Community Environmental Studies

3(3-0-6)

CEN 5402

การวางแผนและองค์ประกอบเมืองสีเขียว

Green City Planning and Configuration

3(3-0-6)

CEN 5911

สัมมนา 1

Seminar I

3(3-0-6)

CEN 5912

สัมมนา 2

Seminar II

3(3-0-6)

  • กลุ่มวิชาเลือก                        

แผน ก แบบ ก 2                              ไม่น้อยกว่า          12 หน่วยกิต

แผน ข                                         ไม่น้อยกว่า         18    หน่วยกิต

CEN 5202

พลังงานแสงอาทิตย์

Solar Energy

3(3-0-6)

CEN 5203

พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ

Biofuel Energy

3(3-0-6)

CEN 5204

เทคโนโลยีพลังงานลม

Wind Energy Technologies

3(3-0-6)

CEN 5205

เทคโนโลยีและการประยุกต์พลังงานไฮโดรเจน

Hydrogen Energy Technologies and Applications

3(3-0-6)

CEN 5206

ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เซลล์เชื้อเพลิง

Fuel Cell Theories and Applications

3(3-0-6)

CEN 5207

อุณหพลศาสตร์และการเปลี่ยนรูปพลังงาน

Thermodynamics and Energy Conversion

3(3-0-6)

CEN 5208

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์

Photovoltaic System     

3(3-0-6)

CEN 5301

ผู้นำทางพลังงานและการจัดการความรู้ชุมชน        

Energy Leader and Community Knowledge Management

3(3-0-6)

CEN 5302

เศรษฐศาสตร์พลังงาน

Energy Economics

3(3-0-6)

CEN 5303

ธุรกิจสีเขียว

Green Business

3(3-0-6)

CEN 5304

ชุมชนศึกษาและการพัฒนา

Community Studies and Development

3(3-0-6)

CEN 5403

โครงข่ายอัจฉริยะและการจัดการพลังงาน

Smart Grid and Energy Management

 3(3-0-6)

CEN 5404

การพัฒนาภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

Landscape Development and Community Environmental Management

3(3-0-6)

CEN 5405

ระบบนิเวศชุมชนและการอนุรักษ์ธรรมชาติ

Community Ecology System and Nature Conservation

3(3-0-6)

CEN 5406

การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมชุมชน

Community Environmental Pollution Control

3(3-0-6)

CEN 5407

การควบคุมลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของอาคาร

สีเขียว 

Physical and Environmental Control of Green Building

3(3-0-6)

CEN 5408

หัวข้อเลือกสรรทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

Selected Topic in Community Energy and Environment

3(3-0-6)

CEN 5409

การฝึกประสบการณ์
Internship

3(135)

3) วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ      

แผน ก แบบ ก 2             วิทยานิพนธ์                          12 หน่วยกิต

CEN 5901

วิทยานิพนธ์
Thesis

12(540)

 แผน ข                        การค้นคว้าอิสระ                     6    หน่วยกิต                   

CEN 5902

การค้นคว้าอิสระ

Independent Study

6(270)

4) รายวิชาเสริม                                                           ไม่นับหน่วยกิต

    ในกรณีที่ นักศึกษาสอบประเมินความรู้และทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ผ่าน หลักสูตรฯ กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมดังต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต     

COM 5101

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

3(3-0-6)

ENG   5101

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3(3-0-6)