หน้าแรก

adiCET ยินดีต้อนรับ
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Investing in Knowledge.
At Cedar High University, you can succeed in lots of research areas and benefit from
investing in your education and knowledge that will help you in becoming an
experienced specialist.
Open Minds.
Creating Future.
Build your future with us! The educational programs of our University will give you
necessary skills, training, and knowledge to make everything you learned here work for
you in the future.

เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET)

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความกังวลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างมากและการใช้พลังงานทดแทน ดังนั้นเชียงใหม่เวิลด์กรีนซิตี้เป็นโครงการหลักในการพัฒนาชุมชนสีเขียวซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการวิทยาลัยพลังงานทดแทนศูนย์การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสำนักงานป้องกันการเปลี่ยนแปลงและศูนย์ธุรกิจ Eco-product จังหวัดเมืองเชียงใหม่โลกสีเขียวยังเป็นชุมชนรูปแบบครั้งแรกในโลกที่ถูกนำมารวมกับธรรมชาติใช้พลังงานทดแทนเทคโนโลยีสีเขียวและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเต็มที่ CMWC ตั้งอยู่ในพื้นที่ 500ไร่ของ วิทยาเขตแม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เน้นการเรียนการสอนและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการสร้างชุมชนต้นแบบที่ Chiang Mai World Green City วิทยาเขตแม่ริม อ.แม่ริม. จ.เชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนสีเขียวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

หลักสูตร

       adiCET มีความมุ่งมั่นในการบูรณาการด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน
       “เรียนกับเรามีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการเรียนและวิจัย”

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

Master Program

สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

Dual Degree

National Chin-Yi University of Technology, Taiwan Master of Science in Refrigeration Air-Conditioning and Energy Engineering​

เรียนรู้ไปกับ เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้

Counters

นักศึกษา adiCET
+
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
โครงการพัฒนาชุมชน
+
ผู้เยี่ยม

Collaboration