Interns

รุ่นที่No.ชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยสาขาระยะเวลาที่ฝึกงานชื่อผลงานชื่อผลงาน (Eng)Contact
11นางสาวศรีวิริยา วิริยธรรมเจริญ (พลอย) Sriwiriya Wiriyathamcharoenมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน2556การศึกษาสภาวะสบายของบ้านเพชรและบ้าน Green Cottage
22นายธัญธร ชินเพ็ญสวัสดิ์ (ทัช)มหาวิทยาลัยแม่โจ้พลังงานทดแทน2557สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร ขนาด 3.52 kW แบบเชื่อมต่อสายส่ง (The Electricity Production Performance from 3.52 kW Photovoltaic (PV) Grid-connected Roof Top System)
23นายดำรงศักดิ์ กันทายศ (อั๋น)มหาวิทยาลัยแม่โจ้พลังงานทดแทน2557การเพิ่มประสิทธิภาพระบบโซล่าเซลล์โดยการทำความสะอาด (Cleaning solar panels to increase efficiency)
24นางสาวจิดาภา โยธาภักดี (หนิง)มหาวิทยาลัยแม่โจ้พลังงานทดแทน2557การผลิตไฟฟ้าจากเศษไม้สับและซังข้าวโพดด้วยเครื่อง Gasifier(Electricity Generation from Wood Chips and Corn Cob with Downdraft Gasifier)
25นางสาวกฤษดาภรณ์ ชะโลธร (น้ำหวาน)มหาวิทยาลัยแม่โจ้พลังงานทดแทน2557การทำเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบไม้แห้ง (Fuel briquettes from dried leaves)
36นายธีระยุทธ ตาคำ (หนุ่ม)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2557การเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) กับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ภายในเชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ โดยใช้ โปรแกรม ไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอ (Comparison of AC and DC Current Usage in Chiang Mai World Green City by Using Microsoft Visual Studio Software)
37นายนรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์ (นิค)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2557การพัฒนาโปรแกรมบันทึกผลแสดงผลการใช้พลังงานไฟฟ้า (Program Development for Recording and Displaying Electricity in Chiang Mai World Green City by Embedded Equipment)
38นายไกรสิทธิ์ เชษฐเจริญรัตน์ (โอ้)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2557ระบบคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ภายในเชียงใหม่เวิลด์กรีนซิตี้ (Chiang Mai World Green City Carbon Footprint Calculator)
49นายวศิน เหลืองประดิษฏ์กุล (เฮง)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2558การออกแบบและสร้างปลั๊กอัจฉริยะเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอัจฉริยะครับ
410นาย ศราวุธ แจ้งมุข (ไนท์)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2558การออกแบบสร้าง Smart Home ภาค : การแสดงผลข้อมูลทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเรียวไทม์และการควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยผ่าน Web Browser
511นายเชิดชัย ใจวงษ์ (เฟิร์ส)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เทคโนโลยีไฟฟ้า2558การวัดประสิทธิภาพของ PV Charge Controller (Leonics scp240120)Efficiency of PV Charge Controller (Leonics scp240120)
612นายรัฐภูมิ ต้นนามลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรศาสตร์2558การเผาถ่านคุณภาพสูง
613นายวรยศ วรรณะแสงศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรศาสตร์2558การทำวัสดุปลูกต้นไม้ และ การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้
614นายแสนคำ ต๊ะน้ำอ่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกษตรศาสตร์การเพาะเห็ดโดยใช้ขอนไม้เต็งรัง
715Mr. Zhang Zhan-Yu (สิงห์)National Chin - Yi University of Technology, Taiwanวิศวกรรมศาสตร์2558Temperature Effect on the Power Generation of Rooftop and Ground PV SystemsTemperature Effect on the Power Generation of Rooftop and Ground PV Systems
716Mr. Yang Meng-Han (ช้าง) National Chin - Yi University of Technology, Taiwanวิศวกรรมศาสตร์2558BTU Calculation and Temperature Profile of EPS BuildingBTU Calculation and Temperature Profile of EPS Building
817นางสาวกันต์นภัส เชื้อเมืองพาน (มิกกี้)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิศวกรรมพลังงาน2558การศึกษาการใช้หญ้าเนเปียร์รวมกับเศษอาหารในการผลิตแก๊สชีวภาพ โดยระบบโดมคงที่ (Fixed Dome) ในครัวเรือน (Biogas Production from Napier Grass and food waste with fixed dome)
918นายประพันธ์ ยานันติ (ต้น)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิศวกรรมพลังงาน2559การปรับปรุงบ่อหมักแก๊สชีวภาพระบบโดมคงที่สำหรับครัวเรือน
919นายชัชวาล คุ้มบัวบาน (บาส)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิศวกรรมพลังงาน2559การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลจากขยะกระดาษ
1020Mr. Effendi AndokoNational Chung Hsing University, TaiwanAgriculture and Nature Environment2559Economics planning and calculation for Developing Solar Home office system to electrify remote a Household in adiCET meeting room officeEconomics planning and calculation for Developing Solar Home office system to electrify remote a Household in adiCET meeting room office
1121นายจักรกฤษณ์ แปงใจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2559ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเว็บไซต์ (แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนเผยแพร่งานวิจัยและกิจกรรม)
1122นายฤษณะ สนอ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2559ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร (ระบบติดตามงานและประเมินผลการทำงาน)
1223นายต้น เจาะรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เทคโนโลยีไฟฟ้า2559สถานีชาร์จแรงดันต่ำสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (Low Voltage Charging Station for Electric Vehicle)
1224นายธนวัฒน์ สีทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เทคโนโลยีไฟฟ้า2559ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพแบบกริดขนาด 5 กิโลวัตน์
1225นายนพรัตน์ แสนยาสมุทรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เทคโนโลยีไฟฟ้า2559ระบบวัดผลอัตราการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภายในเชียงใหม่ เวิร์ล กรีน ซิตี้
1226นายภาณุพงษ์ ถนอมเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เทคโนโลยีไฟฟ้า2559ระบบจ่ายน้ำแปลงเกษตรอัตโนมัติ ตามความชื้นในดิน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
1227นายพิชญ์พงษ์ จันทามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ภาษาอังกฤษ2559สื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบสองภาษา ณ เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้​ (Chiang Mai World Green City Bilingual Ecoducation)
1328Noorfarhana Binti Mat YusoffUniversiti Teknologi MARA (UiTM) , MalaysiaMaster Degree of Science (Physics)2559Comparative of PV performance between Thailand and MalaysiaComparative of PV performance between Thailand and Malaysia
1429วชิรวิทย์ ชาญเดช (Wachirawit chandet)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิศวกรรมพลังงาน15 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560HydroponicsWachirawit_khak@hotmail. com
1430พงศกร สืบด้าย (Pongsakorn suebday)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิศวกรรมพลังงาน15 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560RDF
1431Ms. Lin, Chia-Chi (Kwang กวาง)Feng Chia University, TaiwanChemical Engineering25 May - 23 June 2017Biomass energy production and heat recovery process for agriculture applicationCell phone: +886-919136388 (email: gress01120@gmail.com)
1432Ms. Liu, Zi-Chun (Mali มาลี)Feng Chia University, TaiwanChemical Engineering24 June - 23 July 2017Biomass energy production and heat recovery process for agriculture application
1433Mr. Wei-Ming Huang (Leo)National Chin - Yi University of Technology, TaiwanDept. of Information Management3-28 July 2017Monitoring Devices, Data Collection and Analysis for PV Systems
1434Mr. Tsung-En Liao (Andrew)National Chin - Yi University of Technology, TaiwanDept. of Information Management3-28 July 2017Monitoring Devices, Data Collection and Analysis for PV Systems
1435Mr. Shuo-Chen Jian (Jeffery)National Chin - Yi University of Technology, TaiwanDept. of Information Management3-28 July 2017Monitoring Devices, Data Collection and Analysis for PV Systems
1436Mr Beni Sugiarto Chung Yuan Christian University Bachelor of Art, Department of Teaching Chinese as a Second 1 July - 31 August 2017Green Technologies Media Development for Traditional and Simplified MandarinCell phone: +886-916770570 (e-mail: ttps30330leo@yahoo.com.tw)
1437Mr. Lim Chin HuiNational Chung Hsing University, TaiwanBachelor Degree of Agronomy (Agriculture)18 July - 4 September2017Soil Improvement for Low Carbon Smart Farm
1538นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณสิริมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการSeptember - December, 2017รูปแบบการบริหารจัดการร้านอาหาร เชียงใหม่เวิล์ดกรีนซิตี้ Green Restaurant Management Model of Chiang Mai World Green City
1539Ms. Yu Chou (Eunice, ลูกหมี)National Chin - Yi University of Technology, TaiwanDept. of Leisure Industry Management5 September - 25 October, 2017Development and management of Green Tourism for Chiang Mai World Green Cityeunice1190@gmail.com
1540Ms. Daphne ChenFeng Chia University, TaiwanBachelor of Architecture6 September - 10 October, 2017BTU Calculation and Temperature Profile of EPS Building and Box House with Passive Designgs199584101@gmail.com, 0905056298
1541Ms. Annie ShuFeng Chia University, TaiwanBachelor of Arts in Foreign Languages and Literature 6 September - 10 October, 2017Chiang Mai World Green City E-Learning Media in English and Mandarin0937042258 | d0348581@gmail.com