700 kW

ข้อมูล 700 กิโลวัตต์

           กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประจำปี 2557 ให้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการตามแนวพระราชดำริ
            กอ.รมน. ร่วมกับมูลนิธิเอเชียพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีความเห็นว่าพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้งสถานีผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 70กิโลวัตต์ ประกอบกับอาจารย์และนักวิจัยของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทางคณะดำเนินงานจึงเห็นสมควรให้จัดตั้งสถานีผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 70กิโลวัตต์ เพื่อส่งเสริมให้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ เป็นพื้นที่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้แก่ชุมชนทั่วไปในเขตภาคเหนือ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับชุมชนขนาด 702 kW
2. เพื่อเป็นศูนย์การวิจัยการใช้พลังงานไฟฟ้าจากสถานีผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 702 kW
3. เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นศูนย์การฝึกอบรมด้าน On-Ground Solar Farm เหมาะสำหรับเป็นต้นแบบพลังงานชุมชน
2. สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1,000,000 หน่วยต่อปี เพื่อนำมาใช้ภายในมหาวิทยาลัย
3. สามารถลดภาระค่าไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยได้ถึง 4,000,000 บาทต่อปี (กำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าเป็น 4 บาทต่อหน่วย)
4. ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 500 ตันคาร์บอน

อุปกรณ์ของสถานีผลิตไฟฟ้า

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Solar Moduleทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current)

2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverterทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ขนาด 220 V     50 Hz เพื่อให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วๆ ไปภายในอาคาร

3. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformerทำหน้าที่เปลี่ยนพิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้มีขนาดแรงดันไฟฟ้าตามที่ต้องการ เพื่อส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหนึ่งไปยังอีกวงจร

หลักการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 702 กิโลวัตต์ เป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าอยู่ 2 ทาง ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์และระบบจำหน่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 702 กิโลวัตต์ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้ดังต่อไปนี้

(1)    ช่วงเวลากลางวัน เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง หลังจากนั้นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ แล้วใช้หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของมหาวิทยาลัย ซึ่งวิธีการนี้สามารถลดภาระค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยในช่วงเวลากลางวันได้

(2)    ช่วงเวลากลางคืน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ดังนั้นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติ  ส่วนภาระทางไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว