บุคลากร

Staff

นางสาวปณิตา ลิ้มสกุล

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริหาร

Email. panita_lim@cmru.ac.th

นายอานนท์ ผัดแปง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email. arnon_pat@cmru.ac.th

นายโชคชัย คงอุดมทรัพย์

นักวิชาการศึกษา

Email. chokchai_kon@cmru.ac.th

นายณัฐภัทร ลีรพันธุ์

นักวิชาการศึกษา (วิศวกรไฟฟ้า)

Email. nattapat_lee@cmru.ac.th

นายวรพจน์ โพธาเจริญ

นักวิจัย

Email. worrapod_pot@cmru.ac.th

นางรุ่งนภา จุลศักดิ์

นักวิจัย

Email. rungnapa_chu@cmru.ac.th

นายนำพล ศรีคำ

นักวิชาการศึกษา

Email. namphon_sri@cmru.ac.th

นายเกียรติภูมิ นามวงศ์

เจ้าหน้าที่โครงการ

Email. adicet@cmru.ac.th