นักศึกษาปัจจุบัน ปริญญาเอก

นักศึกษาระดับปริญญาเอก

ปีการศึกษา 2561

นางสาวศศิประภา แก้วแดง
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน)
หัวข้อวิทยานิพนธ์: Immobilization of laccase enzyme on activated carbon for waste water treatment from elephant dung paper production

จบการศึกษาปริญญาโท: Master of Engineering (Renewable Energy Engineering), Maejo University
จบการศึกษาปริญญาตรี: Bachelor of Science (Renewable Energy), Maejo University

นางสาวโสภี พันอินทร์
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน)
หัวข้อวิทยานิพนธ์: Biogas Production from Corn Stalks by Dry Anaerobic Digestion

จบการศึกษาปริญญาโท: Master of Engineering (Renewable Energy Engineering), Maejo University
จบการศึกษาปริญญาตรี: Bachelor of Science (Renewable Energy), Maejo University.

นายมาโนช คุ้มพนาลัยสถิต
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน)
หัวข้อวิทยานิพนธ์: Agricultural Application of the Space under Solar Panel to Increase Land use Efficiency.

จบการศึกษาปริญญาโท: Master of Science (Agricultural technology)
จบการศึกษาปริญญาตรี: Bachelor of Science (Plant Science)

นางเขมจิรา กออำไพ
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน)
หัวข้อวิทยานิพนธ์:

จบการศึกษาปริญญาโท:
จบการศึกษาปริญญาตรี:

นายไพฑูรย์ เหล่าดี
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน)
หัวข้อวิทยานิพนธ์: Enhancing biomass gasifier efficiency by preheated porous medium

จบการศึกษาปริญญาโท: Master of Science of Renewable energy, Naresuan University, Thailand
จบการศึกษาปริญญาตรี: Bachelor of Science of Physics, Rajabhat Institute Loei, Thailand

นายตฤณวัสส์ สุวรรณปริค
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน)
หัวข้อวิทยานิพนธ์:

จบการศึกษาปริญญาโท:
จบการศึกษาปริญญาตรี:

ปีการศึกษา 2560

นางสาวเบญจมาภรณ์ เทพวิญญากิจ
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน))
หัวข้อวิทยานิพนธ์:

จบการศึกษาปริญญาโท:
จบการศึกษาปริญญาตรี:

นายสกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน)
หัวข้อวิทยานิพนธ์: Model of Smart Community for a Small Community

จบการศึกษาปริญญาโท: Master of Science (Agriculture), Chiang Mai University
จบการศึกษาปริญญาตรี: Bachelor of Science (Plant Science), Maejo University

นายสุดเขต เขียวอุไร
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน)
หัวข้อวิทยานิพนธ์: Model of Green Community Living Museum Appropriate for The area context

จบการศึกษาปริญญาโท: Master of Business Administration, Yonok University
Bachelor’s degree: Bachelor of business Administrator program in general management, Lampang Rajabhat University

นายหนุ่ม สมบุญลาภ
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน)
หัวข้อวิทยานิพนธ์: Design and development of rapid dehydration machine for organic watse.

จบการศึกษาปริญญาโท: Master of Science (Agriculture), Chiang Mai University
Bachelor’s degree: Bachelor of Science (Soil Science), Maejo University

นายธนัญชัย สาทะกลาง
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน))
หัวข้อวิทยานิพนธ์: Design and development of small mobile gasifier as distributed generator for small community

จบการศึกษาปริญญาโท: Master of Engineering (Renewable Energy Engineering), Maejo University
จบการศึกษาปริญญาตรี: Bachelor of Science (Renewable Energy), Maejo University