นักศึกษาระดับ ปริญญาโท

นักศึกษาระดับปริญญาโท

1.นายนรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อวิทยานิพนธ์: Smart plug high-efficiency for direct current electricity

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี: Bachelor of Engineering (Computer Engineering Faculty of Industrial Technology), Uttaradit Rajabhat University

2.Mr. Panupong Tanomkiet

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อวิทยานิพนธ์:: The Design and Development of Smart Farm with Environmental Analysis Web-Application

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี: Bachelor of Technology (Electrical Technology)

3.Mr. Komson Visitthisath

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อวิทยานิพนธ์: In the Future

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี: 

4.Mr. Zangta Sang

Master of Science (International program) (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม)

หัวข้อวิทยานิพนธ์: Developing a novel monitoring systems for anaerobic digestion of starch wastewater.

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี:  Bachelor of Science (Environmental Science),Royal University of Phnom Penh, Cambodia