Student's Publication

Student’s Publication

ปีลำดับรายการผลงานนำเสนอและตีพิมพ์ของอาจารย์และนักวิจัย adiCET   
20161บริบูรณ์ บุญยู่ฮง มีชัย ภัทรเปรมเจริญ พิสิษฐ์ มณีโชติ หทัยทิพย์ นิลสนธิ มนัส สุวรรณ และณัฐิยา ตันตรานนท์. (2559). การพัฒนาแนวทางการฟื้นฟูความชุ่มชื้นในป่าชุมชนจังหวัดลำปาง. การประชุมสัมมนาวิชาการ “รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9” . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 430 – 441.
20162มัทนา อินไชย สุรชัย กังวล วราภรณ์ งามสมสุข และณัฐิยา ตันตรานนท์. (2559). การประเมินมูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยวิธีการต้นทุนการเดินทางส่วนบุคคล: กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. หน้า 864 – 876.
20163เดือนฉาย ไชยบุตร และณัฐิยา ตันตรานนท์. (2559) การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วยระบบการเรียนรู้ร่วมกันทางอิเล็กทรอนิกส์. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. หน้า 764 – 776.
20164บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ครรชิต มาลัยวงศ์ เสมอแข สมหอม และณัฐิยา ตันตรานนท์. (2559). กฎความสัมพันธ์ของรายวิชาที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาโดยใช้อัลกอริทึมอพริโอริ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. หน้า 456 – 469.
20165ทิวาวัลย์ ต๊ะการ บังอร ฉัตรรุ่งเรือง เสมอแข สมหอม และณัฐิยา ตันตรานนท์. (2559). การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย สำหรับพัฒนาระบบการให้คำแนะนำในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 . มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. หน้า 127 – 140.
20166ธีรศิลป์ กันธา สิตานนท์ เจษฏาพิพัฒน์ ณัฐิยา ตันตรานนท์ และพิศิษฐ์ มณีโชติ. (2559). ศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนของชุมชนห่างไกลในจังหวัด ตาก. การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น สังคมไทย และอาเซียน” . มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. หน้า 189 – 198.
20167จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ บังอร ฉัตรรุ่งเรือง เสมอแข สมหอม และณัฐิยา ตันตรานท์. (2559). การพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านความประณีตเรียบร้อยในการผลิตหัตถกรรมประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึกกลุ่มไม้ ด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. หน้า 403 – 415.
20171พัชรินทร์ เยาวรัตน์ ณัฐิยา ตันตรานนท์ มีชัย ภัทรเปรมเจริญ และประพิธาร์ ธนารักษ์. (2559). การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้พลังงานทดแทนที่มีต่อการพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จในการใช้พลังงานทดแทนสำหรับชุมชนและครัวเรือนภาคเหนือ. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12. โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก. หน้า 1751 – 1759.
2เอกรัฐ ปัญญาเทพ, ณัฐิยา ตันตรานนท์, อรสา เตติวัฒน์, ฆัมภิชา ตันติสันติสม, หทัยทิพย์ นิลสนธิ (2559). รูปแบบความต้องการใช้ข้อมูลของชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาว: โอกาสของการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลของชุมชน. การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 30 เมษายน 2560, 919-933.
20181มาโนชญ์ ตนสิงห์ จิรัสกวินท์ รักษ์วิเชียร บุญยัง ปลั่งกลาง วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ (2560) แบบจำลองระบบ AC Microgrid สำหรับชุมชนขนาดเล็ก, การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (TREC-10) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 29-30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560, 593-600.
20182ภาณุพงศ์ ถนอมเกียรติ ณัฐิยา ตันตรานนท์ หทัยทิพย์ สินธุยา วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ (2560) การพัฒนาระบบจ่ายน้ำแปลงเกษตรอัตโนมัติตามความชื้นในดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (TREC-10) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 29-30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 (ได้รับเลือกเพื่อตีพิมพ์ใน TREC Journal)
Year Year Th Publication Student Oral/Proceeding Students Publication adiCET Oral/Proceeding adiCET Proceeding adiCET Sum
2012 2555 0 2 0 0 2
2013 2556 1 6 2 2 11
2014 2557 1 0 0 4 5
2015 2558 3 5 1 3 12
2016 2559 6 9 2 5 22
2017 2560 16 3 2 2 23
2018 2561 4 4 0 0 8
2019 2562 0 0 0 0 0
31 29 7 16 83