MS/PhD Alumni

MS/PhD Alumni

ลำดับปีการศึกษาหลักสูตรระดับรหัสนักศึกษาชื่อ - สกุลหัวข้อวิทยานิพนธ์
12553การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนPhd53856553นายเสริมศักดิ์  อาษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์แบบเกาะลอยน้ำโดยใช้พืชตระกูลหญ้าแฝกในประเทศไทย
22553การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนPhd53856562นายภูสิต  อัษฎาธรการพัฒนาวัสดุปลูกจากของเสียอุตสาหกรรมน้ำตาล
32553การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนPhd53856566นายสุเทษณ์  จันทรุกขาการจัดการสีเขียว : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม
42553การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนPhd53856569นางสุวรรณา  พูนผลทรัพย์การพัฒนารูปแบบสวนครัวเมืองของกรุงเทพมหานคร
52553การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนPhd53856570นายอดุล  วรรณศรการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากกระชาย
62553การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนPhd53856576นายประเสริฐ  ปิ่นงามการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์สำหรับแบบจำลองเมืองสีเขียวกรณีศึกษาของเชียงใหม่เมืองสีเขียว
72553พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อมPhd53856561นางพัชรินทร์ เยาวรัตน์แบบจำลองโครงสร้างพฤติกรรมความสำเร็จของการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือนสำหระบชุมชนในภาคเหนือ
82553พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อมPhd53856563นายยอดธง  เม่นสินแบบจำลองการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าของสมาร์ทไมโครกริด
92553พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อมPhd53856567นายสุชัจจ์  ศรีแก้วการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำสำหรับชุมชน
102553เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษาPhd53856560นางพรทิพย์  เม่นสินแนวทางการบูรณาการข้อมูลอย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
112553เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษาPhd53856555นายชนินทร์  มหัทธนชัยระบบแปลงข้อความเอกสารให้เป็นเสียงพูดโดยใช้เทคนิคการตัดคำแบบ PTTSF
122554การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนPhd54879101นายธีรศิลป์  กันธาการจัดตั้งธนาคารพลังงานชุมชนในจังหวัดตาก  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
132554การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนPhd54879102นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮงรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากการฟื้นฟูความชุ่มชื้นในป่า จังหวัดลำปาง
142554การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนPhd54879103นายศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกาแฟ: กรณีศึกษากลุ่มผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์บ้านขุนลาว อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
152554การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนPhd54879105นางสาวมัทนา  อินใชยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
162554การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนPhd54879106นางสาวจินดาภา  ศรีสำราญการพัฒนาการตลาดเชิงจิตวิญญาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสะลวงให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
172554การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนPhd54879108นายเวชสวรรค์  หล้ากาศการใช้ประโยชน์จากขยะถุงพลาสติกในแอสฟัลต์คอนกรีต
182554เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษาPhd54879201นายประยูร ไชยบุตรการสร้างต้นแบบระบบเครือข่ายและการควบคุมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษา
192554เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษาPhd54879202นายเอกรัฐ ปัญญาเทพรูปแบบกระบวนการจัดการระบบข้อมูลชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของศูนย์ดิจิทัลชุมชนและภาคประชาชน
202554เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษาPhd54879203นางจิตราภรณ์ ธาราพิทิกษ์วงศ์การพัฒนาระบบให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการในการประเมินเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
212554เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษาPhd54879204นางสาวทิวาวัลย์  ต๊ะการการพัฒนาระบบให้คำแนะนำในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
222554เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษาPhd54879205นางบุษราภรณ์  มหัทธนชัยการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
232554เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษาPhd54879208นางเดือนฉาย  ไชยบุตรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
242554พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อมPhd54889305นายทวีศักดิ์  ทวีวิทยาการการใช้พลังงานจากธรรมชาติในการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรชุมชน
252555การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนPhd55879001นางสาวรัชดา  คำจริงรูปแบบเกษตรคาร์บอนต่ำด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหาร    
262555พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อมPhd55879101นางรจพรรณ  นิรัญศิลป์การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตระบบแก๊สชีวภาพโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
272555พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อมPhd55879102นางสาวภูษิตา  ไชยสมบัติรูปแบบการพัฒนาชุมชนด้วยโครงข่ายก๊าซชีวภาพ กรณีศึกษา : ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
282556การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนPhd56879801นางเจิมขวัญ  รัชชุศานติต้นแบบการบริหารความสำเร็จในการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่