SID-CMRU SOCIAL INNOVATION

เกี่ยวกับเรา

          หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 หรือ SID-N1 (Social Innovation Driving Unit of Northern Thailand 1) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ภายใต้ “โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1” โดยการสนับสนุนของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วย SID-N1 เพื่อ

(1) ให้ผู้ที่สนใจในการแก้ปัญหาสังคมสามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชนที่นำนวัตกรรมไปแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการการบ่มเพาะ พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม และให้คำปรึกษา ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) ซึ่งจะช่วยลดอัตราความล้มเหลวในช่วงแรกของการจัดตั้งธุรกิจ

(2) เพื่อสร้างนวัตกรด้านสังคมไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้างผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ

(3) เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการนำนวัตกรรมเข้าไปแทรกแซง

      โดยในปี พ.ศ.2563 หน่วย SID-N1 มีภารกิจหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อมุ่งเสริมสมรรถนะ ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่สนใจให้สามารถพัฒนาตนเองเพื่อเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 การแสวงหาผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ 2 อบรมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการในด้านความเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพมาบ่มเพาะ พัฒนานวัตกรรม และการให้คำปรึกษา ช่วยสนับสนุนทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการจัดการ รวมถึงเชื่อมโยงองค์ความรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมต้นแบบสำหรับทดลองและปรับปรุงจนเกิดความมั่นใจ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชน

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายและระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม