SID-CMRU SOCIAL INNOVATION

ขอเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ และรับฟังการบรรยายพิเศษจาก NIA และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมนี้ยังเป็นการนำเสนอผลงานของผู้รับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2564

เปิดอ่าน 35 views