SID-CMRU SOCIAL INNOVATION

slide

เมษายน

21

2021

📍📍ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 ภายใต้ โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

ตามที่ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจําพื้นที่ภ […]

กุมภาพันธ์

23

2021

การอบรมในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถด่านการแข่งขัน ต่อยอด และขยายผล สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม

การอบรมในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนช่วยใ […]