บุคลากร

Staff

kai
นางสาวปณิตา ลิ้มสกุล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริหาร

Email. panita_lim@cmru.ac.th

max
นายอานนท์ ผัดแปง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email. arnon_pat@cmru.ac.th

chok
นายโชคชัย คงอุดมทรัพย์
นักวิชาการศึกษา

Email. chokchai_kon@cmru.ac.th

mick
นายณัฐภัทร ลีรพันธุ์
นักวิชาการศึกษา (วิศวกรไฟฟ้า)

Email. nattapat_lee@cmru.ac.th

pop
นายวรพจน์ โพธาเจริญ
นักวิจัย

Email. worrapod_pot@cmru.ac.th

rung
นางรุ่งนภา จุลศักดิ์
นักวิจัย

Email. rungnapa_chu@cmru.ac.th

7_1
นายนำพล ศรีคำ
นักวิชาการศึกษา

Email. namphon_sri@cmru.ac.th

pum
นายเกียรติภูมิ นามวงศ์
นักวิชาการพัสดุ

Email. adicet@cmru.ac.th