ปร.ด.พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ปร.ด.พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

SERVICE OVERVIEW

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะ                        วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
สกอ.ให้การรับรอง        วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

รหัสหลักสูตร :  25541441105602
ภาษาไทย :       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Community Energy and

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน-ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม-กุมภาพันธ์
หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในทุกสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร และมีผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก มีความรู้พื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ด้านฟิสิกส์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ได้

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า       48      หน่วยกิต
แบบ 1.1

วิทยานิพนธ์      48      หน่วยกิต
รายวิชาเสริม                ไม่นับหน่วยกิต

แบบ 2.1

หมวดวิชาพื้นฐาน          6        หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า       6        หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์      36      หน่วยกิต
รายวิชาเสริม                ไม่นับหน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ 40,000 บาท / ภาคพิเศษ 50,000 ต่อเทอม

 

OTHER INFORMATION

-ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีพลังงาน พลังงานและสิ่งแวดล้อม

-ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรภาครัฐและเอกชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

-ผู้นำชุมชนและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-นักวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม  

สกอ.ให้การรับรอง        วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร

วิทยาลัยยังมีห้องปฏิบัติ การอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยี สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ  และมีพื้นที่การวิจัยภายใต้โครงการ Chiang Mai World Green City ดังนี้

ห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยี

  –   ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ระดับชุมชน 702 kW

  –   โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์และระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบกระแสสลับ 25kW และกระแสตรง 25.5 kW

  –   ระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา Grid Connected 3.5 kW

  –   รถไฟฟ้าและป้ายรถเมล์เซลล์แสงอาทิตย์ 2.64 kW

  –   ฟาร์มพืชพลังงาน  แปลงเกษตรคาร์บอนต่ำ และ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 3 kW

  –   ระบบก๊าซชีวภาพระดับชุมชน 16 m3 และ ระบบก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน 1 m3

  –   เครื่องปั่นไฟฟ้าดีเซล 40 kW และ 100 kW

  –   เครื่องผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล 20 kW

  –   อาคารประหยัดพลังงาน และ AC/DC Smart Homes

  –   ถนนรีไซเคิล 2 km

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

–   ห้องทำงานของนักศึกษา พร้อมระบบเครือข่าย Server ของวิทยาลัยฯ และระบบ Wifi ในการสืบค้นข้อมูล

–   ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

–   ศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน GISTDA

–   ห้องอาหาร  ร้านสะดวกซื้อ  ร้านกาแฟ บ้านพัก และที่อยู่อาศัย

หลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร                                    ไม่น้อยกว่า    48   หน่วยกิต

     โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

แบบ 1.1 

                         1)  วิทยานิพนธ์                                  48        หน่วยกิต

                         2)  รายวิชาเสริม                                      ไม่นับหน่วยกิต

แบบ 2.1

  • หมวดวิชาพื้นฐาน          6        หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า       6        หน่วยกิต

                         3) วิทยานิพนธ์                                  36        หน่วยกิต

                         4)  รายวิชาเสริม                                      ไม่นับหน่วยกิต

รายวิชา

1) หมวดวิชาพื้นฐาน                                                6   หน่วยกิต

CEN 6101

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

Advanced Research Methodology

3(3-0-6)

CEN 6102

ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

Advanced English for Community Energy and Environment

3(3-0-6)

 2) หมวดวิชาเลือก                               ไม่น้อยกว่า        6   หน่วยกิต

CEN 6201

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรชุมชน

Photovoltaic System for Community Agriculture

3(3-0-6)

CEN 6202

เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล

Biomass Energy Technologies

3(3-0-6)

CEN 6203

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและระบบสมาร์ทกริด            3(3-0-6)

Energy and Smart Grid Infrastructure

3(3-0-6)

CEN 6204

องค์ประกอบและการบูรณาการเมืองสีเขียวขั้นสูง

Advanced Green City Configuration and Integration

3(3-0-6)

CEN 6301

พลังงานและสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อชุมชน

Energy and Environmental Study for Community

3(3-0-6)

CEN 6302

เศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Energy and Environmental Economics

3(3-0-6)

CEN 6303

มลภาวะสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    3(3-0-6)

Environmental Pollution and Climate Change

3(3-0-6)

CEN 6401

หัวข้อเลือกสรรทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

Selected Topic in Community Energy and Environment

3(3-0-6)

3) วิทยานิพนธ์                                                    


แบบ 
1.1                                                              48 หน่วยกิต

CEN 6901

วิทยานิพนธ์ 1.1
Thesis 1.1

48(2160)

 แบบ 2.1                                                              36 หน่วยกิต

CEN 6902

วิทยานิพนธ์ 2.1

Thesis 2.1

36(1620)

 4) รายวิชาเสริม                                                             ไม่นับหน่วยกิต

หลักสูตรฯ กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมดังต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนทักษะการทำวิจัยมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา สำเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ

CEN 6911

สัมมนา 1

Seminar I

3(3-0-6)

CEN 6912

สัมมนา 2

Seminar II

3(3-0-6)

CEN 6913

สัมมนา 3

Seminar III

3(3-0-6)