#

ทุนวิจัยที่ได้จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เริ่มต้นการวิจัยในพื้นที่อมก๋อย โดยได้ทุนรับทุนวิจัยแรกจาก วช. ในการแก้ไขปัญหาด้านหมอกควันในพื้นที่ อมก๋อย โดยมีการหารือร่วมมือกันหลากหลากภาคส่วนและขยายพื้นที่การวิจัยอย่างต่อเนื่อง

#

ทุนวิจัยที่ได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เป็นทุนวิจัยที่รับการส่งเสริม การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน และการพัฒนาท้ององถิ่นแบบควบคู่ผสมผสาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

#

การคัดแยกและการจัดการขยะ

adiCET ร่วมกันกับทีมงาน อบต.ในการคัดแยกและการจัดการขยะในพื้นที่ ต.อมก๋อย จำนวน 9 หมู่บ้าน ชาวบ้าน ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมถึง~ 1,000 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.อมก๋อย

#

ทุนสนับสนุนการวิจัยของวิทยาลัยฯ

ทุนสนับสนุนการวิจัย ในการส่งเสริมให้นักวิจัย เสาะแสวงหางานวิจัยใหม่ๆในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมกันกับแหล่งทุนต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม

Antalya escort