ข่าวประชาสัมพันธ์ SID-CMRUหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กิจการเพื่อสังคมที่เป็นนิติบุคคล เพื่อเข้าร่วมโครงการ

เพื่อขอรับทุนเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และฟื้นฟู สำหรับกลุ่มประชากรที่เปราะบาง เช่น กลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ ชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย ผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพ เป็นต้น เพื่อรับทุนสนับสนุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวนเงินรวมกว่า 3 ล้านบาท

💁‍♂️>>#คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน/กิจการเพื่อสังคม
ที่เป็นนิติบุคคล ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และจังหวัดตากจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งวันนี้ – 30 พฤษภาคม 2563 ได้ที่ www.adicet.cmru.ac.th/SID

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 081-368-7733
Line: @SIDCMRU

Blog Attachment

Leave us a Comment

Antalya escort