Loading ...
  • image

    10th Anniversary: 10 ปีadiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น

Latest News

    No blog post found.

10th Anniversary: 10 ปีadiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น

Video Tour

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ทุนการศึกษา จากแหล่งทุนและภาคเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งผลการวิจัยได้รับรางวัล การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติมาแล้วมากมาย และในโอกาสที่วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ครบรอบ 10 ปี ในการจัดตั้ง จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานครบรอบ “10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น”ขึ้น โดยมุ่งหวังให้มีการแสดงผลงานของวิทยาลัยฯ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์วิจัย และสร้างความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งนี้ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรม งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การอบรมระยะสั้น การประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน นิทรรศการการแสดงผลงานต่างๆ ของเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสีเขียวภายใน Chiang Mai World Green City และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นต้น

กิจกรรมภายในงาน 10 ปี adiCET

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

สถานที่จัดงาน
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานพัฒนาชุมชน หน่วยงานด้านวิจัยและวิชาการ แหล่งทุนวิจัยและภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ติดต่อ
นายอานนท์ ผัดแปง 091-069-1889
email: adiCET2020@g.cmru.ac.th
www.adicet.cmru.ac.th/adiCET10yr
www.facebook.com/adicetfan

ลงทะเบียน
สามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมงานโดยกรอกผ่าน Google Form

Google Form
price and packages-Call-to-action-Icon

Get to know Chiang Mai World Green City