ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน

#

ดร.อดุล วรรณศร

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากกระชาย

#

ดร.สุเทษณ์ จันทรุกขา

รูปแบบการจัดการสีเขียว: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม

#

ดร.ภูสิต อัษฎาธร

วัสดุปลูกจากของเสียอุตสาหกรรมน้ำตาล

#

ดร.สุวรรณา พูนผลทรัพย์

การพัฒนารูปแบบสวนครัวเมืองของกรุงเทพมหานคร

#

ดร.ประเสริฐ ปิ่นงาม

การวิเคราะห์ทางเลือกสำหรับเชียงใหม่เวิลด์กรีนซิตี้

#

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา

ประสิทธิภาพของระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์แบบเกาะลอยน้ำ โดยใช้พืชตระกูลหญ้าแฝกในประเทศไทย

#

ดร.ธีรศิลป์ กันธา

รูปแบบธนาคารพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กรณีศึกษา ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

#

ดร.บริบูรณ์ บุญยู่ฮง

รูปแบบการฟื้นฟูความชุ่มชื้นในป่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดลำปาง

#

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกาแฟ: กรณีศึกษากลุ่มผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์บ้านขุนลาว อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

#

ดร.มัทนา อินใชย

การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการในชุมชนแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

#

ดร.จินดาภา ศรีสำราญ

การพัฒนาการตลาดเชิงจิตวิญญาณ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสะลวง

#

ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ

กระบวนการสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตด้วยขยะพลาสติก

#

ดร.รัชดา คำจริง

รูปแบบเกษตรคาร์บอนต่ำด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

#

ผศ.ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ

ตัวแบบการบริหารความสำเร็จในการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา

#

ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย

การพัฒนาระบบการตัดคำภาษาไทยแบบอาศัยไวยากรณ์และบริบทคำรอบข้างเพื่อประยุกต์ใช้กับโปรแกรมแปลงเป็นเสียงพูด

#

ดร.พรทิพย์ เม่นสิน

วิธีการสำหรับบูรณาการอย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

#

ดร.ประยูร ไชยบุตร

ระบบจัดการผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา

#

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ

รูปแบบกระบวนการจัดการระบบข้อมูลชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของศูนย์ดิจิทัลชุมชนและภาคประชาชน

#

ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

การพัฒนาระบบให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการของหัตถกรรมกลุ่มไม้ ในการประเมินเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

#

ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ

การพัฒนาระบบให้คำแนะนำในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม

#

ดร.พัชรินทร์ เยาวรัตน์

การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินความสำเร็จการใช้พลังงานทดแทน: กรณีศึกษาชุมชนภาคเหนือในประเทศไทย

#

ดร.ยอดธง เม่นสิน

แบบจำลองการซื้อขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก พลังงานทดแทนแบบกระจายศูนย์

#

ดร.สุชัจจ์ ศรีแก้ว

การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำสำหรับชุมชน

#

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทวีวิทยาการ

ระบบสูบน้ำแบบผสมผสานสำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติ

#

ผศ.ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์

การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตระบบแก๊สชีวภาพโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

#

ดร.ภูษิตา ไชยสมบัติ

รูปแบบการพัฒนาชุมชนด้วยโครงข่ายก๊าซชีวภาพ กรณีศึกษา : ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

#

ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย

ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี

#

ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร

การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

#

ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์

ระบบจัดการข้อมูลพลังงานสำหรับชุมชนอัจฉริยะเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

#

ดร.อรรถพงษ์ ชุ่มเขียว

โปรแกรมประยุกต์บนมือถือในการเฝ้าระวังสภาวะโรคอ้วน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน

#

นายนรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์

การพัฒนาระบบควบคุมปลั๊กอัจฉริยะสำหรับไฟฟ้ากระแสตรง

Antalya escort