sakarya escort sakarya escort sakarya escort

นักศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการนำเสนอแบบโปสเตอร์หัวข้อพลังงานสะอาด ในงานแข่งขันทางวิชาการ

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นักศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET)  ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการนำเสนอแบบโปสเตอร์หัวข้อพลังงานสะอาด ในงานแข่งขันทางวิชาการ The 6th Agricultural Engineering Annual Regional Convention 2020 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2563 โดยมีโปสเตอร์ที่เข้าประกวดถึง 70 โปสเตอร์ จาก 4 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และเนปาล  โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ทีมนักศึกษา adiCET ได้นำเสนอโปสเตอร์หัวข้อ “One Check Save Lives With adiDUST” ซึ่งเกี่ยวกับระบบอัจฉริยะในการติดตามฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวศศิธร ใสปา (หัวหน้าทีม) นางสาวนิศานาถ ศิริสัญลักษณ์ และนางสาวธิดารักษ์ ปู่ย่า ซึ่งเป็นทีมนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน   ทีม adiDUST อยู่ในการดูแลให้คำปรึกษาของ อาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ และ อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์

Blog Attachment