Ph.D. Program

Ph.D. Program
  • Education
  • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
Starts from:Sun, May 9, 2021
Campus Location

Course Feature
Class Description

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะ                                วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
สกอ.ให้การรับรอง        วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

รหัสหลักสูตร :  25541441105602
ภาษาไทย :       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Community Energy and

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  • ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน-ตุลาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม-กุมภาพันธ์ หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในทุกสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร และมีผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก มีความรู้พื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ด้านฟิสิกส์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ได้
จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  48      หน่วยกิต
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์  48      หน่วยกิต
รายวิชาเสริม  ไม่นับหน่วยกิต
แบบ 2.1 หมวดวิชาพื้นฐาน 6        หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6        หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์     36      หน่วยกิต
รายวิชาเสริม  ไม่นับหน่วยกิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ 40,000 บาท/ภาคพิเศษ 50,000 ต่อเทอม