sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort

Ph.D. Program

Ph.D. Program
  • Education
  • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
Starts from:January 1, 1970
Campus Location

Course Feature
Class Description

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะ                                วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
สกอ.ให้การรับรอง        วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

รหัสหลักสูตร :  25541441105602
ภาษาไทย :       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Community Energy and

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  • ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน-ตุลาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม-กุมภาพันธ์ หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในทุกสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร และมีผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก มีความรู้พื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ด้านฟิสิกส์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ได้
จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  48      หน่วยกิต
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์  48      หน่วยกิต
รายวิชาเสริม  ไม่นับหน่วยกิต
แบบ 2.1 หมวดวิชาพื้นฐาน 6        หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6        หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์     36      หน่วยกิต
รายวิชาเสริม  ไม่นับหน่วยกิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ 40,000 บาท/ภาคพิเศษ 50,000 ต่อเทอม

 

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
izmir escort
anadolu yakası escort