ลำดับCodeTypeปีดำเนินการปีงบประมาณชื่อโครงการชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษแหล่งทุนทุน codeลักษณะโครงการลักษณะโครงการภาษาอังกฤษ
153-O-02Academic Service20102553โครงการที่ปรึกษาระบบส่งข้อมูลแสงอาทิตย์Evaluating and Improving Online Data Collection System for Off-Grid Solar Monitoring SitesกระทรวงพลังงานMoEnการปรับปรุงระบบส่งข้อมูลแสงอาทิตย์เพื่อสามารถส่งข้อมูล online ได้ ของหน่วยวัด 4 หน่วยของกระทรวงพลังงานThe maintenance and modification of the online data collection for 4 off-grid solar monitoring sites for the Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy, Thailand
255-O-01Academic Service20122555นิทรรศการเชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้Chiang Mai World Green City GreenEXPO2012หน่วยงานภาครัฐและเอกชนPrivateสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนต้นแบบของการดำรงชีวิตยุคใหม่ และใช้เป็นสถานศึกษาดูงาน จัดประชุมสัมมนาGreen Technology outdoor exhibition to showcase the real application of renewable energy and green technologies in the community
355-O-02Academic Service20122555โครงการ 10 ปี นโยบายพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน กิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านพลังงาน10 Year – Renewable Energy and Energy Conservation Policy with the Ministry of Energy: World Alternative Energy Forum (WAEF 2012)กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)MoEn"เพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาทหน้าที่และความสำเร็จในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จึงเห็นควรจัดทำโครงการ 10 ปี เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต นโยบายพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน ซึ่งจะสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน และเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิดในการแก้ปัญหาด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ "To promote the success of Ministry of Energy on Renewable Energy and Energy Conservation through Green Exhibitions and International Forum with over 2,000 attendees and 18 participating countries
455-O-06Academic Service20122555โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานประยุกต์สำหรับการศึกษานอกระบบและหรืออาชีวศึกษาThe Promotion of Applied Energy Course for Non-formal and Vocational EducationสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานMoEnการพัฒนาหลักสูตรด้านพลังงานสำหรับการศึกษานอกระบบและอาชีวศึกษา โดยการศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนด้านพลังงานสำหรับการศึกษา นอกระบบและหรืออาชีวศึกษาของไทยและต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ แล้วประชุมระดมความคิดระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อร่วม กันจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนพลังงาน ตลอดจนจัดอบรมสัมมนาให้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการ สอนด้านพลังงานThe development of applied energy course for non-formal and vocational education: analysis of current national and international energy course, analysis of policy of Ministry of Education and Ministry of Energy for the promotion of teacher and students. Over 200 participants in the program.
555-O-08Academic Service20122555โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงาน ในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 2The Promotion of Energy Awareness and Participation of Energy Regulations in Energy District 2 of Thailandสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ERCการจัดเวทีสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงาน บทบาทภารกิจในงานกำกับกิจการพลังงาน และสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมงานเวทีฯ เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผู้ใช้พลังงานในพื้นที่เขต 2 จำนวน 8 จังหวัด ตลอดจนการประสานและตอบชี้แจงประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นำมาพัฒนางานกำกับกิจการพลังงานThe promotion of energy awareness at 8 provinces of Energy District 2: sites survey and analyze issues regarding to power services and business; and organize public forum in each province (1,270 participants)
656-O-01Academic Service20132556โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ำด้วยพลังงานทดแทนThe Promotion and Technology Transfer of Low Cost Community Renewable Energy Systemสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)NRCTมุ่งเน้นการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ำด้วยพลังงานทดแทนแก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 5 แห่ง เพื่อให้เป็นศูนย์เครือข่ายการขยายผลและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านพลังงานทดแทนของชุมชนThe design and construction of 2 energy efficient class room in the Chiang Mai World Green City
7Academic Service20132556APEC Smart DC Community Power Opportunity Assessment (EWG 06 2013A)APEC Workshop on Smart DC Power Opportunity for CommunityAPEC SecretariatAPECIdentifying and reviewing best practices and opportunities for DC Power Systems in the APEC regionIdentifying and reviewing best practices and opportunities for DC Power Systems in the APEC region
8Academic Service20132556โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เขาเจ้า อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์PV Water Pumping Station for Health Promotion Hospital, Kaojao Subdistrict, Pranburi District, Prachuabkirikan Provinceบริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัดPrivateโครงการ CSR ของบริษัทดูปองท์ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดไฟฟ้าCorporate Social Responsibility program by DuPont Thailand Co. Ltd to develop water pumping system for the remote Health Hospital
9Academic Service20132556โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงาน ในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 3 ปีงบประมาณ 2557The Promotion of Energy Awareness and Participation of Energy Regulations in Energy District 3 of Thailandสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ERCการจัดเวทีสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงาน บทบาทภารกิจในงานกำกับกิจการพลังงาน และสิทธิของผู้ใช้พลังงานให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมงานเวทีฯ เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผู้ใช้พลังงานในพื้นที่เขต 3 ตลอดจนการประสานและตอบชี้แจงประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นำมาพัฒนางานกำกับกิจการพลังงานThe promotion of energy awareness at 6 provinces of Energy District 3: sites survey and analyze issues regarding to power services and business; and organize public forum in each province (1,204 participants)
10Academic Service20142557โครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business Incubators) สาธิตเพื่อพัฒนาและคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง ครั้งที่ 2สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนตั้งตัวได้ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557MUAเป็นหน่วยเพื่อคัดกรองและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจ และแผนธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และธุรกิจสีเขียว เพื่อเสนอขอรับเงินกู้ยืมเพื่อสร้างหรือต่อยอดทางธุรกิจจากกองทุนตั้งตัวได้และสถาบันการเงิน โดยหน่วย ABI จะมีหน้าที่ประสานการจัดหาผู้เชี่ยวชาญและแหล่งการเงินที่เหมาะสมให้แก้ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ให้คำแนะนำ สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ การดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะของผู้เข้าร่วมให้บรรลุเป้าหมาย
1157-O-02Academic Service20142557โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์Technology Transfer Workshop for the Application of PV Systemsสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)NRCTข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2557The technology transfers on the application of PV systems to targeted 120 participants for real use the household in the local community with hands-on training to install 4 PV systems.
12Academic Service20142557โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์Technology Transfer Workshop for Household and Community Biogas System from Animal Wastesสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)NRCTข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์สู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2557The technology transfer on the household and community biogas systems to targeted 120 participants for real use the household in the local community with hands-on training to install 3 biogas digesters
13Academic Service20142557โครงการประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้งานบริหารแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงานเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติThe Campaign for Energy User Protectionสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ERCการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้งานบริหารแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงานเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จะจัดขึ้นรวมทั้งสิ้น 8 เวที โดยครอบคลุมพื้นที่ผู้ใช้พลังงานทั้ง 13 เขต ทั่วประเทศ ซึ่งตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมเวทีจากทุกภาคส่วนเวทีละ 350 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,800 คน ประกอบด้วยผู้ใช้พลังงาน ผู้ประกอบกิจการพลังงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปThe promotion of energy awareness and user benefits at 13 Energy Districts in 8 provinces sites survey and analyze issues regarding to power services and business; and organize public forum in each province; energy conservation exhibitions (2,800 participants)
14Academic Service20152558โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงาน ในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 7 ปีงบประมาณ 2558The Promotion of Energy Awareness and Participation of Energy Regulations in Energy District 7 of Thailandสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ERCการจัดเวทีสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงาน บทบาทภารกิจในงานกำกับกิจการพลังงาน และสิทธิของผู้ใช้พลังงานให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมงานเวทีฯ เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผู้ใช้พลังงานในพื้นที่เขต 7 ตลอดจนการประสานและตอบชี้แจงประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นำมาพัฒนางานกำกับกิจการพลังงานThe technology transfer training on small rice mill system to 5 communities
15Academic Service20152558โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กTechnology Transfer Workshop for Small Rice Millsสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)NRCT
16Academic Service20152558โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริมThe Conservation and Promotion of Renewable Energy in the Royal Initiated Area and the Royal Projects at Chiang Maiกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี 2557 (ได้รับระบบมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท)MoEnการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 700 kW นี้ จะสามารถส่งเสริมให้พื้นที่เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ชุมชนทั่วไปในเขตภาคเหนือได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนตามแนวพระราชดำริThe development of 700 kW PV Community Power Plant Learning Center at the Chiang Mai World Green City
17Academic Service20162559โครงการกำกับติดตามประเมินผลมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้าในเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน 13 เขตพื้นที่ ปีงบประมาณ 2559Monitoring and Evaluation of Power Consumer Contract Standard for 13 Energy Districtsสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ERC
18Academic Service20162559Small and Medium Photovoltaic System Database in the APEC Region (EWG14 2015A)Small and Medium Photovoltaic System Database in the APEC Region (EWG14 2015A)APEC SecretariatAPEC
19Academic Service20162559Case Studies on the Best Practice of Wind Energy Development in APEC Region (EWG24 2015A)Case Studies on the Best Practice of Wind Energy Development in APEC Region (EWG24 2015A)APEC SecretariatAPEC
20Academic Service20162559โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติกใน 4 ภูมิภาคสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติNRCT
21Academic Service20172560การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนและลดปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้งในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560NRCT
22Academic Service20182561การจัดการความรู้ในการแปรรูปขยะจากเปลือกข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงหใม่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2561NRCT
23Academic Service20182561การศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนในพื้นที่หมู่ 6 บ้านแม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่มรภชม งบแผ่นดิน บริการวิชาการมหาวิทยาลัยCMRU
24Academic Service20182561การศึกษาทิศทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ทำงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)NIA
25Academic Service20192562การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกระดาษสามูลช้างของตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่มรภชม งบแผ่นดิน ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นCMRU
26Academic Service20192562การจัดการขยะชุมชนกื้ดช้าง ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่มรภชม งบแผ่นดิน ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นCMRU
27Academic Service20192562การส่งเสริมการใช้เตาชีวมวลระดับชุมชนมรภชม งบแผ่นดิน ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นCMRU
28Academic Service20192562โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวลและลดปัญหาหมอกควันแก่นักศึกษาและประชาชนมรภชม งบแผ่นดิน ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นCMRU
29Academic Service20192562โครงการการจัดการขยะมูลช้างชุมชนแม่วิน ตำบลแม่วิน อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่มรภชม งบแผ่นดิน ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นCMRU
30Academic Service20192562การจัดการความรู้ในการใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเขียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ประจำปี 2562NRCT
ลำดับCodeTypeปีดำเนินการปีงบประมาณชื่อโครงการชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษแหล่งทุนทุน codeลักษณะโครงการลักษณะโครงการภาษาอังกฤษ
154-O-02Research20112554โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพชุมชนของตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่The Development of Community Biogas System for Saluang Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai, Thailandสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติNRCTการวิจัยเรื่องระบบก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชนขนาดเล็ก โดยมีการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของชุมชนCommunity capacity building for community biogas system. 3 fixed dome system was built to yield biogas for 50 households.
254-O-03Research20112554การออกแบบเพื่อกายภาพบำบัดและสร้างดัชนีระบบนิเวศ ระยะที่ 3Environmentally Eco-Friendly Energy Efficient Class Roomสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติNRCTการวิจัยเป็นการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลองค์รวมในการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีThe development of Energy Efficient Classroom from EPS foam with the modification of landscape.
354-O-04Research20112554PV Low Power DC Community Power GridPV Low Power DC Community Power GridOffice of Naval Research Global, USAONRThe main objective of this project is to design a stable, efficient and affordable community DC power grid system with low voltage from PV. This work will demonstrate the efficiency in DC power generation and minimization of energy loss when compare to AC power grid.The main objective of this project is to design a stable, efficient and affordable community DC power grid system with low voltage from PV. This work will demonstrate the efficiency in DC power generation and minimization of energy loss when compare to AC power grid.
455-O-07Research20122555โครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำด้วยระบบสายส่งไฟฟ้าชุมชน จากพลังงานทดแทนLow carbon society model with community power system from renewable energyกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานMoEnสร้างรูปแบบการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำด้วยการพึ่งพาตนเองของชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทนการเกษตรThe development of low carbon community with 25 kW PV system and low carbon agriculture
555-I-09Research20122555การพัฒนาถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติกในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่Asphaltic Road from Waste Plastic Bagsมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่CMRUการศึกษาเทคโนโลยีการพัฒนาถนนด้วยขยะถุงพลาสติก เพื่อสามารถนำมาถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ โดยสร้างต้นแบบถนนบริเวณ Chiang Mai World Green CityThe promotion and technology transfer of low cost PV systems through training (1,200 participants) and setting up 5 learning centers to the community of 5 provinces.
655-I-10Research20122555การพัฒนาห้องเรียนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่Model Energy Efficient Classroom for Graduate Studiesมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่CMRUศึกษารูปแบบของลักษณะห้องเรียนที่เหมาะสมสำหรับบัณฑิตศึกษา เพราะส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมAdvance short course in biomass and biogas technology (30 participants) by Prof. Dr-Ing. MirkoBarz, University of Applied Sciences, Berlin, Germany and Prof. Dr-Ing. Martin Kaltschmitt from Hamburg University of Technology, Germany
755-I-11Research20122555โครงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)NRCTเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ และวิเคราะห์ หาแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมThe development of 2 km road from 2,000,000 waste plastic bags
8Research20132556PV-Biodiesel Hybrid-DC Microgrid for CommunityPV-Biodiesel Hybrid-DC Microgrid for CommunityOffice of Naval Research Global, NICOP Grant, USAONRThe Main objectives of the research are to 1) Develop and evaluate a PV-Biodiesel hybrid DC microgrid system 2) Design and evaluate a flexible power supply controller for the DC microgrid 3) Develop software to control and manage power supplies, load demand, and battery storage 4) Develop simulation software for the hybrid DC microgrid systemOrganize APEC workshop for the opportunity assessment of Smart DC Community Power Systems for the APEC member economies with 120 participants from 11 countries
9Research20132556การศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยThe Study of Renewable Energy Potential in the Northern Part of Thailandบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)Privateเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานทดแทนในพื้นที่เป้าหมายในภาคเหนือ ต.แม่ทา อ.แม่ออก จ.เชียงใหม่ (จำนวน 6 หมู่บ้าน) เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดการนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพึ่งพาพลังงานทดแทนจากแหล่งวัตถุดิบภายในท้องถิ่นThe study of renewable energy potential in Mae Ta Subdistrict, Chiang Mai (6 communities)
10Research20152558NICOP-High Efficient Smart Home Integrated with DC AppliancesNICOP-High Efficient Smart Home Integrated with DC AppliancesOffice of Naval Research (งบประมาณ 50,000 USD ~ 1,733,275 บาท)ONRThe main objective of the research is to 1) Develop all characteristic loads to be DC devices and integrate electric vehicle to energy storage and supply source; 2) Measure and transmit energy consumption for each appliance; 3)  Control operation algorithm for maximum energy efficiency and develop display and user interface system to reduce energy consumption.1)Develop all characteristic loads to be DC devices and integrate electric vehicle to energy storage and supply source 2) Measure and transmit energy consumption for each appliance. 3)Control operation algorithm for maximum energy efficiency and develop display and user interface system to reduce energy consumption.
11Research20162559การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลจากขยะกระดาษสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่CMRU
12Research20162559การผลิตถ่านไม้และปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษชีวมวลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่CMRUแล้วเสร็จ
13Research20162559การวิเคราะห์สิทธิบัตร การทำแผนที่สิทธิบัตร และแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับเทคโนโลยีฉลาดเพื่อการบริการทางสาธารณสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยTRF1.    วิเคราะห์และจัดทำแผนที่สิทธิบัตรสำหรับเป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีฉลาดเพื่อการบริการทางสาธารณสุข โดย สกว. ซึ่งประกอบด้วยแพลทฟอร์มต่อไปนี้ 1.1) เทคโนโลยีหุ่นยนต์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์ประเภทช่วยผ่าตัด; 1.2) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ (Artificial intelligence and analytics in health information i.e. patient’s health status and blood test); 1.3) เทคโนโลยีเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามสภาวะสุขภาพ (Sensors and biosensors for health monitoring i.e. breath sensors and electrochemical sensors) 2.    จัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีฉลาดเพื่อการบริการทางสาธรณสุข ตามข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากข้อ 1
14Research20172560การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเศษใบไม้ (อาร์ดีเอฟ 5) เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่CMRU
15Research20172560การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชันสำหรับงานธุรการภายในวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่CMRU
16Research20172560การพัฒนาระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับระบบปั๊มสารสะลาย และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่CMRU
17Research20172560ระบบแสดงข้อมูลการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับสถานีผลิตไฟฟ้าเซลล์อาทิตย์ ขนาด 25 กิโลวัตต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่CMRU
18Research20172560โครงการรูปแบบการบูรณาการ Smart Community และ เทคโนโลยี Micro Smart Grid ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนของประเทศไทยSmart Community and Micro Smart Grid Integration Model for Thai Communitiesกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานMoEn
19Research20172560Distributed Generations and Load Monitoring Platform for Community Power SystemOffice of Naval Research Global, NICOP Grant, USAONR
20Research20182561โครงการการพัฒนาศูนย์ควบคุมแบบ Real-time monitoring system เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรใน Smart Community สาหรับชุมชนขนาดเล็กของประเทศไทย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานMoEn
21Research20192562โครงการ พัฒนาระบบติดตามการทำงาน และโปรแกรมการทำนายพฤติกรรมของระบบผลิตก๊าซชีวภาพอัจฉริยะแบบ Real time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบก๊าซชีวภาพDeveloping a real-time monitoring system and prediction program to enhance efficiency and stability of a biogas systemกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานMoEnโครงการนี้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดตามและตรวจสอบการทำงานของระบบก๊าซชีวภาพของน้ำเสียจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการล้มเหลวของระบบอันเนื่องมาจากการสะสมของกรดไขมันระเหยสูง ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมและเพิ่มเสถียรภาพของระบบก๊าซชีวภาพ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามและตรวจสอบระบบก๊าซชีวภาพ ได้แก่ พีเอช ความดัน อุณหภูมิ ORP โดยอุปกรณ์ ORP นั้นจะใช้แทนการติดตามค่าของกรดไขมันระเหย จากนั้นนำข้อมูลจากการติดตามการทำงานของระบบก๊าซชีวภาพในรูปแบบ Real time monitoring มาใช้ในการทำนายพฤติกรรมของระบบก๊าซชีวภาพ เพื่อจะได้ทราบถึงประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบก๊าซชีวภาพ พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนปัญหาของระบบก๊าซชีวภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยเป็นการแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคชั่น (Application) แบบออนไลน์ (Online) ให้กับผู้ดูแลระบบ เพื่อให้สามารถประเมิน ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบก๊าซชีวภาพได้ทันท่วงที ส่งผลให้ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มีความเสถียร และสามารถเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพ ได้อย่างน้อยร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับระบบก๊าซชีวภาพแบบดั้งเดิม
22Research20192562ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กแบบผสมผสานความร้อนทิ้งจากเตาเผาขยะชีวมวล ในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านเหล่าป่วย ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่มรภชม งบแผ่นดิน ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นCMRU
23Research20192562การศึกษาแนวทางกำจัดใบลำไยเพื่อเป็นลดปัญหาขยะและปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มรภชม งบแผ่นดิน ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นCMRU
24Research20192562Integrated Smart Management Platform:Water-Energy-Food Nexus Approach for Smart Green CampusIntegrated Smart Management Platform:Water-Energy-Food Nexus Approach for Smart Green CampusOffice of Naval Research (งบประมาณ 450,000 USD สำหรับ 3 ปี)ONR
25Research20192562An integrated modular approach: Waste-to-Bioenergy conversion for grid (BioGrid)An integrated modular approach: Waste-to-Bioenergy conversion for grid (BioGrid)Hawaii Natural Research Institute, University of Hawaii (งบประมาณ 400,000 USD สำหรับ 3 ปี)HNEI
ลำดับCodeTypeปีดำเนินการปีงบประมาณชื่อโครงการชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษแหล่งทุนทุน codeลักษณะโครงการลักษณะโครงการภาษาอังกฤษ
1Scholarship20142557ASEAN-US Science and Technology FellowshipASEAN-US Science and Technology FellowshipASEAN Secretariat และ USAIDUSAIDThe promotion of energy awareness at 6 provinces of Energy District 3: sites survey and analyze issues regarding to power services and business; and organize public forum in each province (1,204 participants)
2Scholarship20172560โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (นายภาณุพงศ์ ถนอมเกียรติ ป.โท)TGIST โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยNSTDA
3Scholarship20182561โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (นายธนัญชัย สาทะกลาง และ นางสาวศศิประภา แก้วแดง ระดับ ป.เอก)TGIST โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยNSTDA
ลำดับCodeTypeปีดำเนินการปีงบประมาณชื่อโครงการชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษแหล่งทุนทุน codeลักษณะโครงการลักษณะโครงการภาษาอังกฤษ
156-O-02Training20132556Thai-German Advance Renewable Energy Training CourseThai-German Advance Renewable Energy Training CourseUniversity of Applied Sciences, Berlin, Germany และ Hamburg University of TechnologyDFGสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Applied Sciences, Berlin, Germany และ Hamburg University of Technology จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านพลังงานทดแทน (พลังงานชีวมวล) ระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อว่า“Thai – German Advance Renewable Energy Training Course” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเรียนรู้และพัฒนาความคิดด้านพลังงานทดแทน (พลังงานชีวมวล) เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาพลังงานชีวมวลขั้นพื้นฐานและสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานชีวมวลขั้นสูงต่อไปได้ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน (พลังงานชีวมวล) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จำนวน ๒ ท่าน คือ Prof. Dr-Ing. Mirko Barz จาก University of Applied Sciences, Berlin, Germany และ Prof. Dr-Ing. Martin Kaltschmitt จาก Hamburg University of Technology, Germany มาเป็นผู้บรรยาย1) Develop and evaluate a PV-Biodiesel hybrid DC microgrid system 2) Design and evaluate a flexible power supply controller for the DC microgrid 3) Develop software to control and manage power supplies, load demand, and battery storage 4) Develop simulation software for the hybrid DC microgrid system
2Training20142557โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์Workshop on Solar Energy System for Buildingsสำนักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์Privateกรมราชองครักษ์ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของหน่วยงาน จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นต้นแบบของชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติShort course training program on solar energy system for building for 100 soldiers of Royal Thai Aide-De-Camp by hands-on training to install 2 kW system
3Training20182561Training Course on Renewable Energy and Energy Efficiencies for Local CommunityTraining Course on Renewable Energy and Energy Efficiencies for Local CommunityDepartment of Renewable Energy, Ministry of Economic Affairs, BhutanBhutan
4Training20182561Training Course on Energy Policy Tools and Energy Technologies Best PracticesTraining Course on Energy Policy Tools and Energy Technologies Best PracticesDepartment of Renewable Energy, Ministry of Economic Affairs, BhutanBhutan
ลำดับCodeTypeปีดำเนินการปีงบประมาณชื่อโครงการชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษแหล่งทุนทุน codeลักษณะโครงการลักษณะโครงการภาษาอังกฤษ
153-O-01Workshop20102553การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ Workshop of Alternative and Renewable Energy for Sustainability "Exploring Technologies for Building a Green City" (WARES2010)Workshop of Alternative and Renewable Energy for Sustainability "Exploring Technologies for Building a Green City" (WARES2010)Office of Naval Research Global, USAONRการจัดประชุมสัมมนานานาชาติโดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้นจาก 10 ประเทศ ในด้านพลังงานทดแทน green technology ในส่วนของเทคโนโลยีและนโยบายConference organization with 40 expert participants in the technical and policy area in renewable energy and green technology from 10 countries
254-O-01Workshop20112554การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ Workshop of Alternative and Renewable Energy for Sustainability "Exploring Smart Community" (WARES2011)Workshop of Alternative and Renewable Energy for Sustainability "Exploring Smart Community" (WARES2011)New Energy and Industrial Technology Development Organization, Japan,  ONRG GRANT N62909-12-1-1107NEDOการจัดประชุมสัมมนานานาชาติโดยมีผู้บรรยายผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้นจาก 15 ประเทศ ในด้านพลังงานทดแทน smart grid ในส่วนของเทคโนโลยีและนโยบาย ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวน 100 คนConference organization with 100 speakers & participants in the technical and policy area in renewable energy and smart grid technology from 15 countries
355-O-03Workshop20122555The 3rd Workshop on Alternative and Renewable Energy for Sustainability “Decentralized Power Solution for Community and Islands”The 3rd Workshop on Alternative and Renewable Energy for Sustainability “Decentralized Power Solution for Community and Islands”Office of Naval Research, CSP Grant, USAONRThe main objective of the workshop is to bring together experts from various fields to solve a specific scenario relating to the Country’s Community or Island Power and Renewable Energy Integration.To solve a specific scenario relating to the Country’s Community or Island Power and Renewable Energy Integration. The attendees will be divided to 2 small working groups where each group will work together to come up with a realistic integrated plan for technology, policy and implementation strategies (60 participants)
455-O-04Workshop20122555โครงการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – เยอรมนี เรื่อง Renewable Energy and Energy Efficiency for Green CityThailand-Germany Conference on Renewable Energy and Energy Efficiency for Green Cityสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft, GermanyNRCTเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ด้านพลังงาน สร้างเครือข่ายทางวิชาการและบุคลากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและเยอรมนี ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนนักวิจัยของสองประเทศOrganized conference for Thai and German Researchers on the topic of novel technology for energy and environment with 50 participants
555-O-05Workshop20122555การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 5 “พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย”The 5th Thailand Renewable Energy for Community ConferenceThailand Renewable Energy for CommunityTRECสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านพลังงานทดแทนและวิสาหกิจชุมชนระหว่างหน่วยงานและชุมชน ประมวลและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและวิสาหกิจของชุมชนสู่สาธารณะOrganized academic conference for Thailand research and community leaders in the area of renewable energy with 150 participants
6Workshop20192562Thailand-Japan Green City Workshop OrganizationThailand-Japan Green City Workshop OrganizationInstitute of Energy Economics, JapanIEEJTo obtain the further collaboration and the productive project between METI and DEDE, finding benefit of the Thailand challenges on Smart Green City, stakeholders should study from previous installed systems. It was hoped that the shared best practices would benefit the stakeholders of the Japan and Thailand organizations economies such as government, private, public, academic, and commercial sectors.To obtain the further collaboration and the productive project between METI and DEDE, finding benefit of the Thailand challenges on Smart Green City, stakeholders should study from previous installed systems. It was hoped that the shared best practices would benefit the stakeholders of the Japan and Thailand organizations economies such as government, private, public, academic, and commercial sectors.
mersin escort
deneme bonusu
accidentcar.net
deneme bonusu veren siteler
film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
maltepe escort ata����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½ehir escort kad����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±k����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¶y escort anadolu yakas����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������± escort ata����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½ehir escort pendik escort kurtk����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¶y escort kartal escort kad����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±k����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¶y escort
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
Free Porn
escort bayan maltepe escort kadikoy escort kartal escort
bonus veren siteler