sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Short Course หลักสูตรอบรมโซล่าเซลล์

#

การสร้างความรู้ความเข้าใจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

มุ่งเน้นรูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์ ระบบโซล่าเซลล์เบื้องต้น และการประกอบชุดสาธิตโซล่าเซลล์เบื้องต้น โดยมีระยะเวลาในการอบรม 1 วัน ประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน adiCET
เหมาะสมสำหรับ : ผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน

#

การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น

การบรรยายด้านการสำรวจศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบ/การคำนวณ และการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็กบนหลังคาและบนพื้นดิน โดยมีระยะเวลาในการอบรม 1 วัน ประกอบกับทำแบบฝึกหัดการคำนวณหาขนาดของอุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์

#

การใช้งานโปรแกรม PV SYST + SketchUp ในการออกแบบระบบ โซล่าเซลล์

การใช้โปรแกรม PV SYST ในการออกแบบและการประเมินผลการผลิตไฟฟ้าแบบ On-Grid และแบบ Off-Grid รวมถึงการสร้างโมเดล 3 มิติ ของอาคารหรือพื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ผ่านทาง Google Map ด้วยโปรแกรม SketchUp
เหมาะสมสำหรับ : ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าและระบบโซล่าเซลล์ (เช่น นักวิจัย นักวิชาการ วิศวกร ฯลฯ)

Short Course การทำถ่านอัดแท่ง ต้นทุนต่ำจากเศษชีวมวล

#

การทำถ่านอัดแท่ง ต้นทุนต่ำจากเศษชีวมวล

การทำถ่านอัดแท่งอย่างง่าย ต้นทุนต่ำ ไม่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ ส่งเสริมแนวการกำจัดชีวมวลในพื้นที่และจากการเกษตรอย่างถูกวิธี ช่วยเสริมความรู้เพื่อสามารถนำไปสร้างรายได้เสริมลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกแนวทางหนึ่ง