sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nev��ehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazar�± escort akyaz�± escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort s�¶���¼tl�¼ escort
sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort nevşehir escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort

Oral Presentation Student's

ลำดับปีการศึกษาหลักสูตรรหัสนักศึกษาชื่อ - สกุลหัวข้อวิทยานิพนธ์  
12553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856553นายเสริมศักดิ์ อาษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์แบบเกาะลอยน้ำโดยใช้พืชตระกูลหญ้าแฝกในประเทศไทย
32553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856562นายภูสิต อัษฎาธรการพัฒนาวัสดุปลูกจากของเสียอุตสาหกรรมน้ำตาล
42553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856566นายสุเทษณ์ จันทรุกขาการจัดการสีเขียว : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม
52553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856569นางสุวรรณา พูนผลทรัพย์การพัฒนารูปแบบสวนครัวเมืองของกรุงเทพมหานคร
62553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856570นายอดุล วรรณศรการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากกระชาย
72553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856576นายประเสริฐ ปิ่นงามการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์สำหรับแบบจำลองเมืองสีเขียวกรณีศึกษาของเชียงใหม่เมืองสีเขียว
82553พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม53856561นางพัชรินทร์ เยาวรัตน์แบบจำลองโครงสร้างพฤติกรรมความสำเร็จของการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือนสำหระบชุมชนในภาคเหนือ
92553พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม53856563นายยอดธง เม่นสินแบบจำลองการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าของสมาร์ทไมโครกริด
102553พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม53856567นายสุชัจจ์ ศรีแก้วการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำสำหรับชุมชน
112553เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา53856560นางพรทิพย์ เม่นสินแนวทางการบูรณาการข้อมูลอย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
1253856573นายทนงเกียรติ อุปันโนการบูรณาการเทคโนโลยีเว็บแผนที่และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การตลาดท่องเที่ยว
1353856555นายชนินทร์ มหัทธนชัยระบบแปลงข้อความเอกสารให้เป็นเสียงพูดโดยใช้เทคนิคการตัดคำแบบ PTTSF
142554การพัฒนาเศรษฐกิจ54879101นายธีรศิลป์ กันธาการจัดตั้งธนาคารพลังงานชุมชนในจังหวัดตาก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
15และเทคโนโลยีชุมชน54879102นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮงรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากการฟื้นฟูความชุ่มชื้นในป่า จังหวัดลำปาง
1654879103นายศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกาแฟ: กรณีศึกษากลุ่มผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์บ้านขุนลาว อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
1754879105นางสาวมัทนา อินใชยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
1854879106นางสาวจินดาภา ศรีสำราญการพัฒนาการตลาดเชิงจิตวิญญาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสะลวงให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
1954879108นายเวชสวรรค์ หล้ากาศการใช้ประโยชน์จากขยะถุงพลาสติกในแอสฟัลต์คอนกรีต
20เทคโนโลยีสารสนเทศ54879201นายประยูร ไชยบุตรการสร้างต้นแบบระบบเครือข่ายและการควบคุมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษา
21เพื่อธุรกิจและการศึกษา54879202นายเอกรัฐ ปัญญาเทพรูปแบบกระบวนการจัดการระบบข้อมูลชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของศูนย์ดิจิทัลชุมชนและภาคประชาชน
2254879203นางจิตราภรณ์ ธาราพิทิกษ์วงศ์การพัฒนาระบบให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการในการประเมินเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2354879204นางสาวทิวาวัลย์ ต๊ะการการพัฒนาระบบให้คำแนะนำในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
2454879205นางบุษราภรณ์ มหัทธนชัยการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
2554879208นางเดือนฉาย ไชยบุตรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
26พลังงานชุมชน54889305นายทวีศักดิ์ ทวีวิทยาการการใช้พลังงานจากธรรมชาติในการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
272555การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน55879001นางสาวรัชดา คำจริงรูปแบบเกษตรคาร์บอนต่ำด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
28พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม55879101นางรจพรรณ นิรัญศิลป์การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตระบบแก๊สชีวภาพโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
2955879102นางสาวภูษิตา ไชยสมบัติรูปแบบการพัฒนาชุมชนด้วยโครงข่ายก๊าซชีวภาพ กรณีศึกษา : ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
3055879103นายมนชัย เอี่ยมเจริญ
312556การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน56879801นางเจิมขวัญ รัชชุศานติต้นแบบการบริหารความสำเร็จในการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่
32เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา56879902นายมาโนชญ์ ตนสิงห์แบบจำลองระบบ DC Microgrid สำหรับชุมชนขนาดเล็ก
3356879903นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียวโปรแกรมประยุกต์บนมือถือในการเฝ้าระวังสภาวะโรคอ้วน
362558 โทพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม58859101นายนรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์การพัฒนาระบบควบคุมปลั๊กอัจฉริยะสำหรับไฟฟ้ากระแสตรง
sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nev�ehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort sö�ütlü escort
bürocontainer