sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Oral Presentation Student's

ลำดับปีการศึกษาหลักสูตรรหัสนักศึกษาชื่อ - สกุลหัวข้อวิทยานิพนธ์
12553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856553นายเสริมศักดิ์ อาษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์แบบเกาะลอยน้ำโดยใช้พืชตระกูลหญ้าแฝกในประเทศไทย
32553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856562นายภูสิต อัษฎาธรการพัฒนาวัสดุปลูกจากของเสียอุตสาหกรรมน้ำตาล
42553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856566นายสุเทษณ์ จันทรุกขาการจัดการสีเขียว : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม
52553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856569นางสุวรรณา พูนผลทรัพย์การพัฒนารูปแบบสวนครัวเมืองของกรุงเทพมหานคร
62553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856570นายอดุล วรรณศรการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากกระชาย
72553การพัฒนาเศรษฐกิจ53856576นายประเสริฐ ปิ่นงามการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์สำหรับแบบจำลองเมืองสีเขียวกรณีศึกษาของเชียงใหม่เมืองสีเขียว
82553พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม53856561นางพัชรินทร์ เยาวรัตน์แบบจำลองโครงสร้างพฤติกรรมความสำเร็จของการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือนสำหระบชุมชนในภาคเหนือ
92553พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม53856563นายยอดธง เม่นสินแบบจำลองการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าของสมาร์ทไมโครกริด
102553พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม53856567นายสุชัจจ์ ศรีแก้วการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำสำหรับชุมชน
112553เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา53856560นางพรทิพย์ เม่นสินแนวทางการบูรณาการข้อมูลอย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
1253856573นายทนงเกียรติ อุปันโนการบูรณาการเทคโนโลยีเว็บแผนที่และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การตลาดท่องเที่ยว
1353856555นายชนินทร์ มหัทธนชัยระบบแปลงข้อความเอกสารให้เป็นเสียงพูดโดยใช้เทคนิคการตัดคำแบบ PTTSF
142554การพัฒนาเศรษฐกิจ54879101นายธีรศิลป์ กันธาการจัดตั้งธนาคารพลังงานชุมชนในจังหวัดตาก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
15และเทคโนโลยีชุมชน54879102นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮงรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากการฟื้นฟูความชุ่มชื้นในป่า จังหวัดลำปาง
1654879103นายศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกาแฟ: กรณีศึกษากลุ่มผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์บ้านขุนลาว อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
1754879105นางสาวมัทนา อินใชยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
1854879106นางสาวจินดาภา ศรีสำราญการพัฒนาการตลาดเชิงจิตวิญญาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสะลวงให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
1954879108นายเวชสวรรค์ หล้ากาศการใช้ประโยชน์จากขยะถุงพลาสติกในแอสฟัลต์คอนกรีต
20เทคโนโลยีสารสนเทศ54879201นายประยูร ไชยบุตรการสร้างต้นแบบระบบเครือข่ายและการควบคุมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษา
21เพื่อธุรกิจและการศึกษา54879202นายเอกรัฐ ปัญญาเทพรูปแบบกระบวนการจัดการระบบข้อมูลชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของศูนย์ดิจิทัลชุมชนและภาคประชาชน
2254879203นางจิตราภรณ์ ธาราพิทิกษ์วงศ์การพัฒนาระบบให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการในการประเมินเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2354879204นางสาวทิวาวัลย์ ต๊ะการการพัฒนาระบบให้คำแนะนำในการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
2454879205นางบุษราภรณ์ มหัทธนชัยการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
2554879208นางเดือนฉาย ไชยบุตรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
26พลังงานชุมชน54889305นายทวีศักดิ์ ทวีวิทยาการการใช้พลังงานจากธรรมชาติในการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
272555การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน55879001นางสาวรัชดา คำจริงรูปแบบเกษตรคาร์บอนต่ำด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
28พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม55879101นางรจพรรณ นิรัญศิลป์การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตระบบแก๊สชีวภาพโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
2955879102นางสาวภูษิตา ไชยสมบัติรูปแบบการพัฒนาชุมชนด้วยโครงข่ายก๊าซชีวภาพ กรณีศึกษา : ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
3055879103นายมนชัย เอี่ยมเจริญ
312556การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน56879801นางเจิมขวัญ รัชชุศานติต้นแบบการบริหารความสำเร็จในการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่
32เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา56879902นายมาโนชญ์ ตนสิงห์แบบจำลองระบบ DC Microgrid สำหรับชุมชนขนาดเล็ก
3356879903นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียวโปรแกรมประยุกต์บนมือถือในการเฝ้าระวังสภาวะโรคอ้วน
362558 โทพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม58859101นายนรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์การพัฒนาระบบควบคุมปลั๊กอัจฉริยะสำหรับไฟฟ้ากระแสตรง