sakarya escort sakarya escort sakarya escort
ลำดับCodeTypeปีดำเนินการปีงบประมาณชื่อโครงการชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษแหล่งทุนทุน codeลักษณะโครงการลักษณะโครงการภาษาอังกฤษ
153-O-01Workshop20102553การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ Workshop of Alternative and Renewable Energy for Sustainability "Exploring Technologies for Building a Green City" (WARES2010)Workshop of Alternative and Renewable Energy for Sustainability "Exploring Technologies for Building a Green City" (WARES2010)Office of Naval Research Global, USAONRการจัดประชุมสัมมนานานาชาติโดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้นจาก 10 ประเทศ ในด้านพลังงานทดแทน green technology ในส่วนของเทคโนโลยีและนโยบายConference organization with 40 expert participants in the technical and policy area in renewable energy and green technology from 10 countries
254-O-01Workshop20112554การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ Workshop of Alternative and Renewable Energy for Sustainability "Exploring Smart Community" (WARES2011)Workshop of Alternative and Renewable Energy for Sustainability "Exploring Smart Community" (WARES2011)New Energy and Industrial Technology Development Organization, Japan,  ONRG GRANT N62909-12-1-1107NEDOการจัดประชุมสัมมนานานาชาติโดยมีผู้บรรยายผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้นจาก 15 ประเทศ ในด้านพลังงานทดแทน smart grid ในส่วนของเทคโนโลยีและนโยบาย ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวน 100 คนConference organization with 100 speakers & participants in the technical and policy area in renewable energy and smart grid technology from 15 countries
355-O-03Workshop20122555The 3rd Workshop on Alternative and Renewable Energy for Sustainability “Decentralized Power Solution for Community and Islands”The 3rd Workshop on Alternative and Renewable Energy for Sustainability “Decentralized Power Solution for Community and Islands”Office of Naval Research, CSP Grant, USAONRThe main objective of the workshop is to bring together experts from various fields to solve a specific scenario relating to the Country’s Community or Island Power and Renewable Energy Integration.To solve a specific scenario relating to the Country’s Community or Island Power and Renewable Energy Integration. The attendees will be divided to 2 small working groups where each group will work together to come up with a realistic integrated plan for technology, policy and implementation strategies (60 participants)
455-O-04Workshop20122555โครงการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – เยอรมนี เรื่อง Renewable Energy and Energy Efficiency for Green CityThailand-Germany Conference on Renewable Energy and Energy Efficiency for Green Cityสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft, GermanyNRCTเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ด้านพลังงาน สร้างเครือข่ายทางวิชาการและบุคลากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและเยอรมนี ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนนักวิจัยของสองประเทศOrganized conference for Thai and German Researchers on the topic of novel technology for energy and environment with 50 participants
555-O-05Workshop20122555การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 5 “พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย”The 5th Thailand Renewable Energy for Community ConferenceThailand Renewable Energy for CommunityTRECสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านพลังงานทดแทนและวิสาหกิจชุมชนระหว่างหน่วยงานและชุมชน ประมวลและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและวิสาหกิจของชุมชนสู่สาธารณะOrganized academic conference for Thailand research and community leaders in the area of renewable energy with 150 participants
6Workshop20192562Thailand-Japan Green City Workshop OrganizationThailand-Japan Green City Workshop OrganizationInstitute of Energy Economics, JapanIEEJTo obtain the further collaboration and the productive project between METI and DEDE, finding benefit of the Thailand challenges on Smart Green City, stakeholders should study from previous installed systems. It was hoped that the shared best practices would benefit the stakeholders of the Japan and Thailand organizations economies such as government, private, public, academic, and commercial sectors.To obtain the further collaboration and the productive project between METI and DEDE, finding benefit of the Thailand challenges on Smart Green City, stakeholders should study from previous installed systems. It was hoped that the shared best practices would benefit the stakeholders of the Japan and Thailand organizations economies such as government, private, public, academic, and commercial sectors.
ลำดับCodeTypeปีดำเนินการปีงบประมาณชื่อโครงการชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษแหล่งทุนทุน codeลักษณะโครงการลักษณะโครงการภาษาอังกฤษ
156-O-02Training20132556Thai-German Advance Renewable Energy Training CourseThai-German Advance Renewable Energy Training CourseUniversity of Applied Sciences, Berlin, Germany และ Hamburg University of TechnologyDFGสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Applied Sciences, Berlin, Germany และ Hamburg University of Technology จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านพลังงานทดแทน (พลังงานชีวมวล) ระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อว่า“Thai – German Advance Renewable Energy Training Course” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเรียนรู้และพัฒนาความคิดด้านพลังงานทดแทน (พลังงานชีวมวล) เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาพลังงานชีวมวลขั้นพื้นฐานและสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานชีวมวลขั้นสูงต่อไปได้ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน (พลังงานชีวมวล) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จำนวน ๒ ท่าน คือ Prof. Dr-Ing. Mirko Barz จาก University of Applied Sciences, Berlin, Germany และ Prof. Dr-Ing. Martin Kaltschmitt จาก Hamburg University of Technology, Germany มาเป็นผู้บรรยาย1) Develop and evaluate a PV-Biodiesel hybrid DC microgrid system 2) Design and evaluate a flexible power supply controller for the DC microgrid 3) Develop software to control and manage power supplies, load demand, and battery storage 4) Develop simulation software for the hybrid DC microgrid system
2Training20142557โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์Workshop on Solar Energy System for Buildingsสำนักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์Privateกรมราชองครักษ์ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของหน่วยงาน จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นต้นแบบของชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติShort course training program on solar energy system for building for 100 soldiers of Royal Thai Aide-De-Camp by hands-on training to install 2 kW system
3Training20182561Training Course on Renewable Energy and Energy Efficiencies for Local CommunityTraining Course on Renewable Energy and Energy Efficiencies for Local CommunityDepartment of Renewable Energy, Ministry of Economic Affairs, BhutanBhutan
4Training20182561Training Course on Energy Policy Tools and Energy Technologies Best PracticesTraining Course on Energy Policy Tools and Energy Technologies Best PracticesDepartment of Renewable Energy, Ministry of Economic Affairs, BhutanBhutan