sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
ลำดับCodeTypeปีดำเนินการปีงบประมาณชื่อโครงการชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษแหล่งทุนทุน codeลักษณะโครงการลักษณะโครงการภาษาอังกฤษ
153-O-02Academic Service20102553โครงการที่ปรึกษาระบบส่งข้อมูลแสงอาทิตย์Evaluating and Improving Online Data Collection System for Off-Grid Solar Monitoring SitesกระทรวงพลังงานMoEnการปรับปรุงระบบส่งข้อมูลแสงอาทิตย์เพื่อสามารถส่งข้อมูล online ได้ ของหน่วยวัด 4 หน่วยของกระทรวงพลังงานThe maintenance and modification of the online data collection for 4 off-grid solar monitoring sites for the Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy, Thailand
255-O-01Academic Service20122555นิทรรศการเชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้Chiang Mai World Green City GreenEXPO2012หน่วยงานภาครัฐและเอกชนPrivateสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนต้นแบบของการดำรงชีวิตยุคใหม่ และใช้เป็นสถานศึกษาดูงาน จัดประชุมสัมมนาGreen Technology outdoor exhibition to showcase the real application of renewable energy and green technologies in the community
355-O-02Academic Service20122555โครงการ 10 ปี นโยบายพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน กิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านพลังงาน10 Year – Renewable Energy and Energy Conservation Policy with the Ministry of Energy: World Alternative Energy Forum (WAEF 2012)กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)MoEn"เพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาทหน้าที่และความสำเร็จในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จึงเห็นควรจัดทำโครงการ 10 ปี เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต นโยบายพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน ซึ่งจะสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน และเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิดในการแก้ปัญหาด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ "To promote the success of Ministry of Energy on Renewable Energy and Energy Conservation through Green Exhibitions and International Forum with over 2,000 attendees and 18 participating countries
455-O-06Academic Service20122555โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานประยุกต์สำหรับการศึกษานอกระบบและหรืออาชีวศึกษาThe Promotion of Applied Energy Course for Non-formal and Vocational EducationสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานMoEnการพัฒนาหลักสูตรด้านพลังงานสำหรับการศึกษานอกระบบและอาชีวศึกษา โดยการศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนด้านพลังงานสำหรับการศึกษา นอกระบบและหรืออาชีวศึกษาของไทยและต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ แล้วประชุมระดมความคิดระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อร่วม กันจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนพลังงาน ตลอดจนจัดอบรมสัมมนาให้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการ สอนด้านพลังงานThe development of applied energy course for non-formal and vocational education: analysis of current national and international energy course, analysis of policy of Ministry of Education and Ministry of Energy for the promotion of teacher and students. Over 200 participants in the program.
555-O-08Academic Service20122555โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงาน ในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 2The Promotion of Energy Awareness and Participation of Energy Regulations in Energy District 2 of Thailandสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ERCการจัดเวทีสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงาน บทบาทภารกิจในงานกำกับกิจการพลังงาน และสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมงานเวทีฯ เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผู้ใช้พลังงานในพื้นที่เขต 2 จำนวน 8 จังหวัด ตลอดจนการประสานและตอบชี้แจงประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นำมาพัฒนางานกำกับกิจการพลังงานThe promotion of energy awareness at 8 provinces of Energy District 2: sites survey and analyze issues regarding to power services and business; and organize public forum in each province (1,270 participants)
656-O-01Academic Service20132556โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ำด้วยพลังงานทดแทนThe Promotion and Technology Transfer of Low Cost Community Renewable Energy Systemสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)NRCTมุ่งเน้นการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ำด้วยพลังงานทดแทนแก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 5 แห่ง เพื่อให้เป็นศูนย์เครือข่ายการขยายผลและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านพลังงานทดแทนของชุมชนThe design and construction of 2 energy efficient class room in the Chiang Mai World Green City
7Academic Service20132556APEC Smart DC Community Power Opportunity Assessment (EWG 06 2013A)APEC Workshop on Smart DC Power Opportunity for CommunityAPEC SecretariatAPECIdentifying and reviewing best practices and opportunities for DC Power Systems in the APEC regionIdentifying and reviewing best practices and opportunities for DC Power Systems in the APEC region
8Academic Service20132556โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เขาเจ้า อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์PV Water Pumping Station for Health Promotion Hospital, Kaojao Subdistrict, Pranburi District, Prachuabkirikan Provinceบริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัดPrivateโครงการ CSR ของบริษัทดูปองท์ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดไฟฟ้าCorporate Social Responsibility program by DuPont Thailand Co. Ltd to develop water pumping system for the remote Health Hospital
9Academic Service20132556โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงาน ในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 3 ปีงบประมาณ 2557The Promotion of Energy Awareness and Participation of Energy Regulations in Energy District 3 of Thailandสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ERCการจัดเวทีสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงาน บทบาทภารกิจในงานกำกับกิจการพลังงาน และสิทธิของผู้ใช้พลังงานให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมงานเวทีฯ เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผู้ใช้พลังงานในพื้นที่เขต 3 ตลอดจนการประสานและตอบชี้แจงประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นำมาพัฒนางานกำกับกิจการพลังงานThe promotion of energy awareness at 6 provinces of Energy District 3: sites survey and analyze issues regarding to power services and business; and organize public forum in each province (1,204 participants)
10Academic Service20142557โครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business Incubators) สาธิตเพื่อพัฒนาและคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง ครั้งที่ 2สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนตั้งตัวได้ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557MUAเป็นหน่วยเพื่อคัดกรองและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจ และแผนธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และธุรกิจสีเขียว เพื่อเสนอขอรับเงินกู้ยืมเพื่อสร้างหรือต่อยอดทางธุรกิจจากกองทุนตั้งตัวได้และสถาบันการเงิน โดยหน่วย ABI จะมีหน้าที่ประสานการจัดหาผู้เชี่ยวชาญและแหล่งการเงินที่เหมาะสมให้แก้ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ให้คำแนะนำ สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ การดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะของผู้เข้าร่วมให้บรรลุเป้าหมาย
1157-O-02Academic Service20142557โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์Technology Transfer Workshop for the Application of PV Systemsสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)NRCTข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2557The technology transfers on the application of PV systems to targeted 120 participants for real use the household in the local community with hands-on training to install 4 PV systems.
12Academic Service20142557โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์Technology Transfer Workshop for Household and Community Biogas System from Animal Wastesสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)NRCTข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์สู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2557The technology transfer on the household and community biogas systems to targeted 120 participants for real use the household in the local community with hands-on training to install 3 biogas digesters
13Academic Service20142557โครงการประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้งานบริหารแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงานเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติThe Campaign for Energy User Protectionสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ERCการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้งานบริหารแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงานเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จะจัดขึ้นรวมทั้งสิ้น 8 เวที โดยครอบคลุมพื้นที่ผู้ใช้พลังงานทั้ง 13 เขต ทั่วประเทศ ซึ่งตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมเวทีจากทุกภาคส่วนเวทีละ 350 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,800 คน ประกอบด้วยผู้ใช้พลังงาน ผู้ประกอบกิจการพลังงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปThe promotion of energy awareness and user benefits at 13 Energy Districts in 8 provinces sites survey and analyze issues regarding to power services and business; and organize public forum in each province; energy conservation exhibitions (2,800 participants)
14Academic Service20152558โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงาน ในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 7 ปีงบประมาณ 2558The Promotion of Energy Awareness and Participation of Energy Regulations in Energy District 7 of Thailandสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ERCการจัดเวทีสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงาน บทบาทภารกิจในงานกำกับกิจการพลังงาน และสิทธิของผู้ใช้พลังงานให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมงานเวทีฯ เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผู้ใช้พลังงานในพื้นที่เขต 7 ตลอดจนการประสานและตอบชี้แจงประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นำมาพัฒนางานกำกับกิจการพลังงานThe technology transfer training on small rice mill system to 5 communities
15Academic Service20152558โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กTechnology Transfer Workshop for Small Rice Millsสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)NRCT
16Academic Service20152558โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริมThe Conservation and Promotion of Renewable Energy in the Royal Initiated Area and the Royal Projects at Chiang Maiกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี 2557 (ได้รับระบบมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท)MoEnการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 700 kW นี้ จะสามารถส่งเสริมให้พื้นที่เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ชุมชนทั่วไปในเขตภาคเหนือได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนตามแนวพระราชดำริThe development of 700 kW PV Community Power Plant Learning Center at the Chiang Mai World Green City
17Academic Service20162559โครงการกำกับติดตามประเมินผลมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้าในเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน 13 เขตพื้นที่ ปีงบประมาณ 2559Monitoring and Evaluation of Power Consumer Contract Standard for 13 Energy Districtsสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ERC
18Academic Service20162559Small and Medium Photovoltaic System Database in the APEC Region (EWG14 2015A)Small and Medium Photovoltaic System Database in the APEC Region (EWG14 2015A)APEC SecretariatAPEC
19Academic Service20162559Case Studies on the Best Practice of Wind Energy Development in APEC Region (EWG24 2015A)Case Studies on the Best Practice of Wind Energy Development in APEC Region (EWG24 2015A)APEC SecretariatAPEC
20Academic Service20162559โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติกใน 4 ภูมิภาคสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติNRCT
21Academic Service20172560การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนและลดปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้งในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560NRCT
22Academic Service20182561การจัดการความรู้ในการแปรรูปขยะจากเปลือกข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงหใม่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2561NRCT
23Academic Service20182561การศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนในพื้นที่หมู่ 6 บ้านแม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่มรภชม งบแผ่นดิน บริการวิชาการมหาวิทยาลัยCMRU
24Academic Service20182561การศึกษาทิศทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ทำงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)NIA
25Academic Service20192562การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกระดาษสามูลช้างของตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่มรภชม งบแผ่นดิน ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นCMRU
26Academic Service20192562การจัดการขยะชุมชนกื้ดช้าง ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่มรภชม งบแผ่นดิน ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นCMRU
27Academic Service20192562การส่งเสริมการใช้เตาชีวมวลระดับชุมชนมรภชม งบแผ่นดิน ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นCMRU
28Academic Service20192562โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวลและลดปัญหาหมอกควันแก่นักศึกษาและประชาชนมรภชม งบแผ่นดิน ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นCMRU
29Academic Service20192562โครงการการจัดการขยะมูลช้างชุมชนแม่วิน ตำบลแม่วิน อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่มรภชม งบแผ่นดิน ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นCMRU
30Academic Service20192562การจัดการความรู้ในการใช้ขยะชีวมวลแบบครบวงจรเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเขียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ประจำปี 2562NRCT
sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
izmir escort
anadolu yakası escort