sakarya escort sakarya escort sakarya escort

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทย์ฯ มรภ.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567

  • image
  • image
  • image
adiCET NEWS : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทย์ฯ มรภ.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2567) adiCET ได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย มีเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 70 ท่าน จาก 27 มหาวิทยาลัย ในการเยี่ยมชมพื้นที่ เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ และการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Farm)โดยมี ผศ.ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา คณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย กล่าวต้อนรับ และกล่าวภาพรวมการบริหารงานของวิทยาลัย
และการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่อง “การบูรณาการหลักสูตรการเรียน การสอนร่วมกับ โครงการวิจัยและบริการวิชาการทั้งไนและต่างประเทศ” โดย ผศ .ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ อาจารย์ประจำวิทยาลัย

จากนั้นได้พาคณะเดินเยี่ยมชมโครงการและบ้านพักอัจฉริยะ adiHOME โดยมี ผศ.ดร. สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี รองคณบดี วิทยาลัยฯ บรรยายเกี่ยวกับบ้านพัก และชุมชนยั่งยืนภายในพื้นที่

รวมถึงการศึกษาดูงานด้านสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Farm) บรรยายทางเทคนิค โดย นายณัฐภัทร ลีรพันธุ์ วิศวกรไฟฟ้า และ นายโชคชัย คงอุดมทรัพย์ นักวิชาการศึกษา

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ การวิจัย การบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ณ ห้องประชุมอาคารบ้านนก และอาคาร 700 kW Solar Farm วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Blog Attachment