sakarya escort sakarya escort sakarya escort

รับมอบโล่เกียรติคุณ รางวัลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรยอดเยี่ยม กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ประจำปัการศึกษา 2562

021063_0016_CR

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ รางวัลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรยอดเยี่ยม กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ประจำปัการศึกษา 2562

และได้รับเกียรติบัตร รางวัลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร อันดับ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

นอกจากนี้ยังได้รับ เกียรติบัตรรางวัลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ อันดับ 2 อีกด้วย#adicet#adicetnews

Blog Attachment