sakarya escort sakarya escort sakarya escort

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการประเมินระดับวิทยาลัย ได้รับการประเมินในระดับดีมาก ผลคะแนน 4.57

208359415_4493885943957262_4456910184823697035_n

ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการประเมินระดับวิทยาลัย ได้รับการประเมินในระดับดีมาก ผลคะแนน 4.57 ของปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom จากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประเมินทุกท่าน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า adiCET จะได้รับการประเมินในระดับดีมาก ในปีต่อๆไป และจะพัฒนา วิทยาลัยฯ ให้เป็นวิทยาลัยเพื่อชุมชนสีเขียว และบริการวิชาการต่อไป

 

Blog Attachment