sakarya escort sakarya escort sakarya escort
ลำดับCodeTypeปีดำเนินการปีงบประมาณชื่อโครงการชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษแหล่งทุนทุน codeลักษณะโครงการลักษณะโครงการภาษาอังกฤษ
154-O-02Research20112554โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพชุมชนของตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่The Development of Community Biogas System for Saluang Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai, Thailandสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติNRCTการวิจัยเรื่องระบบก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชนขนาดเล็ก โดยมีการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของชุมชนCommunity capacity building for community biogas system. 3 fixed dome system was built to yield biogas for 50 households.
254-O-03Research20112554การออกแบบเพื่อกายภาพบำบัดและสร้างดัชนีระบบนิเวศ ระยะที่ 3Environmentally Eco-Friendly Energy Efficient Class Roomสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติNRCTการวิจัยเป็นการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลองค์รวมในการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีThe development of Energy Efficient Classroom from EPS foam with the modification of landscape.
354-O-04Research20112554PV Low Power DC Community Power GridPV Low Power DC Community Power GridOffice of Naval Research Global, USAONRThe main objective of this project is to design a stable, efficient and affordable community DC power grid system with low voltage from PV. This work will demonstrate the efficiency in DC power generation and minimization of energy loss when compare to AC power grid.The main objective of this project is to design a stable, efficient and affordable community DC power grid system with low voltage from PV. This work will demonstrate the efficiency in DC power generation and minimization of energy loss when compare to AC power grid.
455-O-07Research20122555โครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำด้วยระบบสายส่งไฟฟ้าชุมชน จากพลังงานทดแทนLow carbon society model with community power system from renewable energyกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานMoEnสร้างรูปแบบการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำด้วยการพึ่งพาตนเองของชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทนการเกษตรThe development of low carbon community with 25 kW PV system and low carbon agriculture
555-I-09Research20122555การพัฒนาถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติกในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่Asphaltic Road from Waste Plastic Bagsมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่CMRUการศึกษาเทคโนโลยีการพัฒนาถนนด้วยขยะถุงพลาสติก เพื่อสามารถนำมาถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ โดยสร้างต้นแบบถนนบริเวณ Chiang Mai World Green CityThe promotion and technology transfer of low cost PV systems through training (1,200 participants) and setting up 5 learning centers to the community of 5 provinces.
655-I-10Research20122555การพัฒนาห้องเรียนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่Model Energy Efficient Classroom for Graduate Studiesมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่CMRUศึกษารูปแบบของลักษณะห้องเรียนที่เหมาะสมสำหรับบัณฑิตศึกษา เพราะส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมAdvance short course in biomass and biogas technology (30 participants) by Prof. Dr-Ing. MirkoBarz, University of Applied Sciences, Berlin, Germany and Prof. Dr-Ing. Martin Kaltschmitt from Hamburg University of Technology, Germany
755-I-11Research20122555โครงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)NRCTเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ และวิเคราะห์ หาแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมThe development of 2 km road from 2,000,000 waste plastic bags
8Research20132556PV-Biodiesel Hybrid-DC Microgrid for CommunityPV-Biodiesel Hybrid-DC Microgrid for CommunityOffice of Naval Research Global, NICOP Grant, USAONRThe Main objectives of the research are to 1) Develop and evaluate a PV-Biodiesel hybrid DC microgrid system 2) Design and evaluate a flexible power supply controller for the DC microgrid 3) Develop software to control and manage power supplies, load demand, and battery storage 4) Develop simulation software for the hybrid DC microgrid systemOrganize APEC workshop for the opportunity assessment of Smart DC Community Power Systems for the APEC member economies with 120 participants from 11 countries
9Research20132556การศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยThe Study of Renewable Energy Potential in the Northern Part of Thailandบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)Privateเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานทดแทนในพื้นที่เป้าหมายในภาคเหนือ ต.แม่ทา อ.แม่ออก จ.เชียงใหม่ (จำนวน 6 หมู่บ้าน) เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดการนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพึ่งพาพลังงานทดแทนจากแหล่งวัตถุดิบภายในท้องถิ่นThe study of renewable energy potential in Mae Ta Subdistrict, Chiang Mai (6 communities)
10Research20152558NICOP-High Efficient Smart Home Integrated with DC AppliancesNICOP-High Efficient Smart Home Integrated with DC AppliancesOffice of Naval Research (งบประมาณ 50,000 USD ~ 1,733,275 บาท)ONRThe main objective of the research is to 1) Develop all characteristic loads to be DC devices and integrate electric vehicle to energy storage and supply source; 2) Measure and transmit energy consumption for each appliance; 3)  Control operation algorithm for maximum energy efficiency and develop display and user interface system to reduce energy consumption.1)Develop all characteristic loads to be DC devices and integrate electric vehicle to energy storage and supply source 2) Measure and transmit energy consumption for each appliance. 3)Control operation algorithm for maximum energy efficiency and develop display and user interface system to reduce energy consumption.
11Research20162559การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลจากขยะกระดาษสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่CMRU
12Research20162559การผลิตถ่านไม้และปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษชีวมวลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่CMRUแล้วเสร็จ
13Research20162559การวิเคราะห์สิทธิบัตร การทำแผนที่สิทธิบัตร และแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับเทคโนโลยีฉลาดเพื่อการบริการทางสาธารณสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยTRF1.    วิเคราะห์และจัดทำแผนที่สิทธิบัตรสำหรับเป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีฉลาดเพื่อการบริการทางสาธารณสุข โดย สกว. ซึ่งประกอบด้วยแพลทฟอร์มต่อไปนี้ 1.1) เทคโนโลยีหุ่นยนต์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์ประเภทช่วยผ่าตัด; 1.2) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ (Artificial intelligence and analytics in health information i.e. patient’s health status and blood test); 1.3) เทคโนโลยีเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามสภาวะสุขภาพ (Sensors and biosensors for health monitoring i.e. breath sensors and electrochemical sensors) 2.    จัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีฉลาดเพื่อการบริการทางสาธรณสุข ตามข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากข้อ 1
14Research20172560การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเศษใบไม้ (อาร์ดีเอฟ 5) เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่CMRU
15Research20172560การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชันสำหรับงานธุรการภายในวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่CMRU
16Research20172560การพัฒนาระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับระบบปั๊มสารสะลาย และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่CMRU
17Research20172560ระบบแสดงข้อมูลการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับสถานีผลิตไฟฟ้าเซลล์อาทิตย์ ขนาด 25 กิโลวัตต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่CMRU
18Research20172560โครงการรูปแบบการบูรณาการ Smart Community และ เทคโนโลยี Micro Smart Grid ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนของประเทศไทยSmart Community and Micro Smart Grid Integration Model for Thai Communitiesกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานMoEn
19Research20172560Distributed Generations and Load Monitoring Platform for Community Power SystemOffice of Naval Research Global, NICOP Grant, USAONR
20Research20182561โครงการการพัฒนาศูนย์ควบคุมแบบ Real-time monitoring system เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรใน Smart Community สาหรับชุมชนขนาดเล็กของประเทศไทย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานMoEn
21Research20192562โครงการ พัฒนาระบบติดตามการทำงาน และโปรแกรมการทำนายพฤติกรรมของระบบผลิตก๊าซชีวภาพอัจฉริยะแบบ Real time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบก๊าซชีวภาพDeveloping a real-time monitoring system and prediction program to enhance efficiency and stability of a biogas systemกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานMoEnโครงการนี้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดตามและตรวจสอบการทำงานของระบบก๊าซชีวภาพของน้ำเสียจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการล้มเหลวของระบบอันเนื่องมาจากการสะสมของกรดไขมันระเหยสูง ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมและเพิ่มเสถียรภาพของระบบก๊าซชีวภาพ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามและตรวจสอบระบบก๊าซชีวภาพ ได้แก่ พีเอช ความดัน อุณหภูมิ ORP โดยอุปกรณ์ ORP นั้นจะใช้แทนการติดตามค่าของกรดไขมันระเหย จากนั้นนำข้อมูลจากการติดตามการทำงานของระบบก๊าซชีวภาพในรูปแบบ Real time monitoring มาใช้ในการทำนายพฤติกรรมของระบบก๊าซชีวภาพ เพื่อจะได้ทราบถึงประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบก๊าซชีวภาพ พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนปัญหาของระบบก๊าซชีวภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยเป็นการแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคชั่น (Application) แบบออนไลน์ (Online) ให้กับผู้ดูแลระบบ เพื่อให้สามารถประเมิน ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบก๊าซชีวภาพได้ทันท่วงที ส่งผลให้ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มีความเสถียร และสามารถเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพ ได้อย่างน้อยร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับระบบก๊าซชีวภาพแบบดั้งเดิม
22Research20192562ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กแบบผสมผสานความร้อนทิ้งจากเตาเผาขยะชีวมวล ในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านเหล่าป่วย ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่มรภชม งบแผ่นดิน ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นCMRU
23Research20192562การศึกษาแนวทางกำจัดใบลำไยเพื่อเป็นลดปัญหาขยะและปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มรภชม งบแผ่นดิน ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นCMRU
24Research20192562Integrated Smart Management Platform:Water-Energy-Food Nexus Approach for Smart Green CampusIntegrated Smart Management Platform:Water-Energy-Food Nexus Approach for Smart Green CampusOffice of Naval Research (งบประมาณ 450,000 USD สำหรับ 3 ปี)ONR
25Research20192562An integrated modular approach: Waste-to-Bioenergy conversion for grid (BioGrid)An integrated modular approach: Waste-to-Bioenergy conversion for grid (BioGrid)Hawaii Natural Research Institute, University of Hawaii (งบประมาณ 400,000 USD สำหรับ 3 ปี)HNEI